کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

0

انحلال NaCl

انحلال NaCl

نمک معمولی در آب حل می شود: مولکول های قطبی آب یک غشا در اطراف یون ها تشکیل می دهند۔

شيمى

کلیدواژه‌ها

sodium chloride, dissolution, sodium chloride crystal, water molecule, table salt, common salt, ionic crystal lattice, ionic compound, hydration shell, solvent, solute, solution, hydration energy, lattice energy, hydration, cation, anion, inorganic chemistry, general chemistry, chemistry

موارد مربوط

کلرید سدیم ( NaCl )

نمک معمولی یکی از مهمترین ترکیبات سدیم است که برای موجودات زنده ضروری است۔

هیدرات متان

یک ماده جامد که در دمای پایین در بستر اقیانوس زمین با فشار بالا تشکیل شده است۔

گداختن آلومینیوم

گداختن آلومینیوم فرآیندی است که در آن آلومینیوم از آلومینای از طریق الکترولیز استخراج می گردد۔

آب شیرین کن آب دریا

فرآیند نمک زدایی از آب دریا، آب آشامیدنی را تولید می کند۔

حل شدن کلرید هیدروژن ( HCl ) در آب

محلول کلرید هیدروژن در آب اسید هیدروکلریک نامیده می شود۔

یون هیدرونیوم ( H₃O⁺ )

وجود یونهای هیدروونیوم نسبت به یونهای هیدروکسید ، pH محلول را تعیین می کند۔

باتری سربی - اسیدی

پروسه های الکتروشیمیایی در باتری سربی - اسیدی موجب تولید جریان الکتریکی می شود۔

Alkaline batteries

In alkaline batteries electric current is generated by electrochemical reactions

واکنش روی با اسید هیدروکلریک

انحلال روی در اسید هیدروکلریک باعث تولید گاز هیدروژن می شود۔

Added to your cart.