کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

نفتالین ( C₁₀H₈ )

نفتالین ( C₁₀H₈ )

ساده ترین هیدروکربن آروماتیک چند حلقه ای.

شيمى

کلیدواژه‌ها

naphtalene, aromatic hydrocarbon, condensed ring, delocalised electrons, sublimate, coal tar, soot, organic chemistry, chemistry

موارد مربوط

پیوند کووالانسی در مولکول های بنزن

در بنزن، پیوندهای سیگما و پای بین اتمهای کربن وجود دارد.

استایرن (وینیل بنزن) ( C₈H₈ )

مایع بی رنگ با بویی شبیه بنزن. مونومر پلی استایرن.

پیریمیدین ( C₄H₄N₂ )

یک ترکیب ارگانیک هتروسیکلی، مشتقات آن تیمین، سیتوزین و یوراسیل است.

بنزن ( C₆H₆ )

بنزن ساده ترین هیدروکربن آروماتیک است.

بنزوئیک اسید ( C₆H₅COOH )

ساده ترین اسیدهای کربوکسیلیک آروماتیک.

پیریدین ( C₅H₅N )

یک ترکیب آلی هتروسیکلیک بازیک. یک مایع سمی بی رنگ و با بوی تند.

آنیلین ( C₆H₅NH₂ )

ساده ترین آمین آروماتیک. نام علمی آن فنیل آمین است.

Added to your cart.