کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

0

آناتومی روده کوچک

آناتومی روده کوچک

طولانی ترین قسمت دستگاه گوارش، جایی که بیشتر هضم و جذب در آن صورت می گیرد۔

زيست شناسى

کلیدواژه‌ها

small intestine, feeding, intestines, digestive system, digestion, digestive tract, absorption, duodenum, jejunum, ileum, villi, microvilli, digestive juice, digestive enzyme, intestinal juice, enzyme, pancreatic juice, bile, enterocytes, food, nutrient, carbohydrate, fat, protein, lipids, amino acids, peristaltic, pancreas, liver, smooth muscle, mucous membrane, human, biology

موارد مربوط

غدد متصل به اثنی عشر

لوزالمعده و کبد شیره های گوارشی را به داخل اثنی عشر خالی می کنند۔

آناتومی روده بزرگ

روده بزرگ آخرین بخش دستگاه گوارش ماست۔

The upper gastrointestinal tract

During swallowing food travels from the mouth cavity into the stomach.

بدن انسان (مرد)

این انیمیشن مهمترین سیستم های اندام بدن انسان را معرفی می کند۔

فرایندهای انتقال

این انیمیشن فرآیندهای انتقال فعال و غیرفعال از طریق غشای سلولی را توضیح می دهد

بدن انسان (زن)

این انیمیشن مهم ترین سیستم های بدن انسان را معرفی می کند۔

آناتومی و عملکردهای کبد

کبد ارگان حیاتی است که نقش مهمی در هضم چربی ها، سم زدایی و سوخت و ساز بدن دارد۔

حفره دهان، حلق و مری

بخش اول دستگاه گوارش شامل حفره دهان، حلق و مری است۔

Appendicitis

The inflammation of the vermiform appendix, which is connected to the cecum, requires immediate surgical intervention. The animation shows the cause and...

What kind of food should be on your plate?

This animation helps you learn the basics of healthy eating.

سیستم لنفاوی

رگ های لنفاوی لنف را به رگ های خونی منتقل می کنند، در حالی که گره های لنفاوی جزء اساسی سیستم ایمنی بدن هستند۔

Human teeth

Humans have 4 types of teeth: incisors, canines, premolars and molars.

Enzymes

Enzymes are protein molecules catalysing biochemical reactions. Their activity can be regulated.

Added to your cart.