کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

آناتومی روده بزرگ

آناتومی روده بزرگ

روده بزرگ آخرین بخش دستگاه گوارش ماست.

زيست شناسى

کلیدواژه‌ها

colon, large intestine, intestines, digestive tract, digestive system, feeding, digestion, absorption, appendix, cecum, ascending colon, transverse colon, descending colon, sigmoid colon, intestinal flora, intestinal mucosa, smooth muscle, rectum, anus, stool, peristalsis, human, anatomy, biology

موارد مربوط

غدد متصل به اثنی عشر

لوزالمعده و کبد شیره های گوارشی را به داخل اثنی عشر خالی می کنند.

آناتومی روده کوچک

طولانی ترین قسمت دستگاه گوارش، جایی که بیشتر هضم و جذب در آن صورت می گیرد.

Appendicitis

The inflammation of the vermiform appendix, which is connected to the cecum, requires immediate surgical intervention. The animation shows the cause and...

The upper gastrointestinal tract

During swallowing food travels from the mouth cavity into the stomach.

بدن انسان (مرد)

این انیمیشن مهمترین سیستم های اندام بدن انسان را معرفی می کند.

بدن انسان (زن)

این انیمیشن مهم ترین سیستم های بدن انسان را معرفی می کند.

آناتومی و عملکردهای کبد

کبد ارگان حیاتی است که نقش مهمی در هضم چربی ها، سم زدایی و سوخت و ساز بدن دارد.

حفره دهان، حلق و مری

بخش اول دستگاه گوارش شامل حفره دهان، حلق و مری است.

What kind of food should be on your plate?

This animation helps you learn the basics of healthy eating.

Human teeth

Humans have 4 types of teeth: incisors, canines, premolars and molars.

Added to your cart.