کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

آناتومی و عملکردهای کبد

آناتومی و عملکردهای کبد

کبد ارگان حیاتی است که نقش مهمی در هضم چربی ها، سم زدایی و سوخت و ساز بدن دارد.

زيست شناسى

کلیدواژه‌ها

liver, digestion, detoxication, bile, hepatic artery, hepatic portal vein, bile duct, toxin, medicine, liver cell, metabolism, digestive tract, gallbladder, hepatic lobule, organ, organ system, digestive system, duodenum, body, human, biology

موارد مربوط

بدن انسان (مرد)

این انیمیشن مهمترین سیستم های اندام بدن انسان را معرفی می کند.

غدد متصل به اثنی عشر

لوزالمعده و کبد شیره های گوارشی را به داخل اثنی عشر خالی می کنند.

بدن انسان (زن)

این انیمیشن مهم ترین سیستم های بدن انسان را معرفی می کند.

آناتومی روده کوچک

طولانی ترین قسمت دستگاه گوارش، جایی که بیشتر هضم و جذب در آن صورت می گیرد.

آناتومی روده بزرگ

روده بزرگ آخرین بخش دستگاه گوارش ماست.

Levels of biological organisation

This animation presents levels of biological organisation from the level of the individual organism to the level of cells.

The upper gastrointestinal tract

During swallowing food travels from the mouth cavity into the stomach.

What kind of food should be on your plate?

This animation helps you learn the basics of healthy eating.

دی گلوکز (دکستروز) ( C₆H₁₂O₆ )

منبع اولیه انرژی برای سلول های زنده

آلفا دی گلوکز ( C₆H₁₂O₆ )

آلفا دی گلوکز یکی از ایزومرهای فضایی گلوکز، به ویژه دی گلوکز است.

Added to your cart.