کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

آناتومی قلب

آناتومی قلب

این صحنه موقعیت، آناتومی و عملکرد اندام مرکزی سیستم گردش خون انسان را نشان می دهد.

زيست شناسى

کلیدواژه‌ها

heart, ventricle, atriums, heart valve, cardiovascular system, key, pulmonary artery, aorta, coronary artery, superior vena cava, pulmonary vein, bicuspid valve, semilunar valve, auscultation landmarks, cardiac septum, cardiac wall, papillary muscle, vein, artery, capillary, rib, sternum, endocardium, pericardium, systemic circulation, pulmonary circulation, diaphragm, lung, chest, ribcage, blood vessels, blood flow, blood, stethoscope, biology, anatomy, anthropology

موارد مربوط

سیستم گردش خون

گردش خون سیستمیک خون اکسیژن دار را از قلب به بدن منتقل می کند، در حالی که گردش خون ریوی خون اکسیژن دار را از ریه ها به قلب منتقل می کند.

قلب

قلب پمپ مرکزی سیستم قلبی و عروقی است که چندین میلیارد دفعه در طول زندگی ما ضربان می زند.

سیستم هدایت الکتریکی قلب

قلب تکانه های الکتریکی لازم برای عملکرد خود را تولید می کند۔ نمایش گرافیکی فعالیت الکتریکی قلب، الکتروکاردیوگرام است۔

Heart attack

The cause of a heart attack is the blockage of a coronary artery. It is one the most common causes of death.

استخوان های سینه

دنده ها، جناغ و ستون فقرات اسکلت سینه را تشکیل می دهند.

Added to your cart.