کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

آناتومی برگ ها

آناتومی برگ ها

این انیمیشن انواع اصلی برگ ها و تفاوت های بین برگ های تک لپه ای ها و دو لپه ای ها را نشان می دهد.

زيست شناسى

کلیدواژه‌ها

leaf, leaf types, monocot, dicotyledon, simple leaf, compound leaf, leaflet, maize plant, chestnut, loosestrife, top side of the leaf, underside of the leaf, petiole, leaf sheath, parallel-veined leaves, primary vein, parallel vein, vascular bundle, stoma, mesophyll tissue, epidermis, cuticle, xylem, phloem, flower, gas exchange, sessile, photosynthesis, plant, biology

موارد مربوط

Photosynthesis

Plants are capable of converting inorganic substances (carbon dioxide and water) into organic sugar.

Horse chestnut

This animation demonstrates how horse chestnut trees change throughout the seasons

گل

این انیمیشن ساختار یک گل معمولی را نشان می دهند.

درخت غول

درخت های غول بزرگترین ارگانیسم های زنده جهان به صورت انبوه هستند.

درخت سیب

سیب یکی از محبوب ترین میوه ها در سراسر جهان است.

گرده

گرده برای لقاح تخمک گیاهان است. دانه های گرده در شکل ها و اندازه های متنوع، مشخصه گونه ها قرار می گیرند.

ذرت

یکی از مهم ترین محصولات تک لپه ای است.

بلوط قرمز اروپایی

این انیمیشن نشان می دهد که چگونه درختان در طول فصول تغییر می کنند، که نمونه آن از بلوط های اروپایی است.

مقایسه میوه های حقیقی و میوه های کاذب

فرابر ميوه های واقعی از مادگی توسعه مي يابد، در حالی كه فرابر میوه های کاذب از ساير قسمت های گل منشا می گیرد.

Bulbous spring plants

This animation demonstrates the anatomy of tulips, daffodils and snowdrops.

Cereals

Cereals are species of grasses cultivated for their edible grains.

Comparison of monocots and dicots

The two groups of angiosperms are monocots and dicots.

Edible nightshades

Many of the most important food crops we consume belong to the family of nightshades.

Reed and bulrush

Cosmopolitan monocots inhabiting watersides.

Scots pine

One of the most common tree of the pine family, native to Eurasia.

Seeds and germination

Dicotyledons have two embryonic leaves (cotyledons), while monototyledons have only one.

The flowers of angiosperms

The animation demonstrates the different flower types of angiosperms.

Vegetative plant organs

These organs are vital for the survival and development of plants.

Added to your cart.