کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

۲ - متیل پروپن ( ایزوبوتن، C₄H₈ )

۲ - متیل پروپن ( ایزوبوتن، C₄H₈ )

یکی از ایزومرهای بوتن.

شيمى

کلیدواژه‌ها

2-methylpropene, isobutene, isobutylene, unsaturated hydrocarbon, alkene, olefin, homologous series, isomer, constitutional isomerism, butene, organic chemistry, chemistry

موارد مربوط

ایزومری شدن نوری

ایزومرهای تصویر آینه ای اشیا و اجسام نامتقارن غیر قابل انطباق هستند.

ایزوپرن ( ۲ - متیل - ۱ ، ۳ - بوتادین ) ( C₅H₈ )

لاستیک مصنوعی با پلیمریزاسیون ایزوپرن تولید می شود.

پروپان ( C₃H₈ )

عضو سوم در مجموعه همولوگ آلکان های راست زنجیر.

2,2 dimethylpropane (C₅H₁₂)

Colourless, odourless gas used as a standard in NMR spectroscopy.

Added to your cart.