کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

گامت ها

گامت ها

زیگوت سلول اولیه است که زمانی تشکیل می شود که دو سلول گامت با استفاده از تولید مثل جنسی به یکدیگر بپیوندند.

زيست شناسى

کلیدواژه‌ها

sperm cell, egg, gamete, sperm, sexual reproduction, reproduction, fertilisation, zygote, offspring, human, biology

موارد مربوط

بدن انسان (مرد)

این انیمیشن مهمترین سیستم های اندام بدن انسان را معرفی می کند.

سیر تکاملی قبل از تولد

این انیمیشن نشان دهنده سیر تکاملی رویان و جنین انسان است.

میوز

گامت های ما سلول های هاپلوئیدی هستند که توسط میوز، نوع خاصی از تقسیم سلولی، از سلول های دیپلوئیدی تولید می شوند.

بدن انسان (زن)

این انیمیشن مهم ترین سیستم های بدن انسان را معرفی می کند.

Female reproductive system (basic)

The reproductive system is a series of organs working together for the purpose of reproduction.

Female reproductive system (intermediate)

The reproductive system is a series of organs working together for the purpose of reproduction.

Male reproductive system

The reproductive system consists of organs which work together for the purpose of reproduction.

Endocrine system

Glands of the endocrine system secrete hormones into the blood.

Added to your cart.