کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

مونوکسید کربن ( CO ) (متوسط)

مونوکسید کربن ( CO ) (متوسط)

گاز بی رنگ و بدون بو، بسیار سمی در غلظت بالا برای انسان و حیوانات.

شيمى

کلیدواژه‌ها

carbon monoxide, toxic, bond structure, dative bond, molecule, lone pair, covalent bond, donor, acceptor, combustible, reducer, carbon monoxide indicator, inorganic chemistry, chemistry

موارد مربوط

چرخه ی کربن

کربن در طی فرایند فتوسنتز به مواد آلی متصل می شود، و در هنگام تنفس، در جو آزاد می شود.

آلودگی هوا

این انیمیشن منابع اصلی آلودگی هوا را نشان می دهد: آلودگی هوا کشاورزی ، صنعتی و شهری.

منطقه شراب

شراب منطقه شراب خوار توکاج در سراسر جهان به خوبی شناخته شده است.

Added to your cart.