کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

مقایسه قارچ های خوراکی و سمی

مقایسه قارچ های خوراکی و سمی

برخی قارچ ها سمی هستند و در هنگام مصرف می توانند برای انسان کشنده باشند، در حالی که برخی دیگر خوراکی هستند و به طور گسترده در آشپزی استفاده می شوند.

زيست شناسى

کلیدواژه‌ها

gilled mushrooms, mushroom, toxic, edible, Agaricus, Macrolepiota, Cantharellus, Clitocybe, Marasmius, horse mushroom, death cap, parasol mushroom, panther cap, Caesar’s mushroom, fly agaric, golden chanterelle, jack-o’-lantern mushroom, fairy ring mushroom, Inocybe rimosa, hypha, forest, biology

موارد مربوط

قارچ ها

قارچ عضو قارچ های حاصلخیز گوشتی است که از ریسه ها تشکیل شده است.

Added to your cart.