کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

0

محیط، مساحت، سطح و حجم

محیط، مساحت، سطح و حجم

این انیمیشن فرمول های محاسبه محیط و مساحت شکل ها و همچنین مساحت و حجم احجام هندسی را نمایش می دهد۔

رياضى

کلیدواژه‌ها

volume, surface, circumference, area, sphere, pyramid, cylinder, circle sector, circle, triangle, rectangle, square, cone, cuboid, base area, lateral surface, parallelogram, formula, geometry, solid geometry, mathematics

موارد مربوط

نماها

محیط شکل ها

 • مربع
 • مستطیل
 • مثلث
 • دایره
 • قطاع دایره
 • a
 • w
 • h
 • b
 • a
 • c
 • d
 • r
 • r
 • θ°

شکل هندسی دو بعدی بخشی از یک سطح است که توسط خطوط مستقیم یا منحنی محصور می شود و هیچ روزنه ای ندارد۔

محیط یک شکل دو بعدی مجموع طول خطوطی است که شکل را تشکیل داده است۔

از آنجایی که هر چهار ضلع مربع دارای طول برابر است، محیط آن چهار برابر طول هر ضلع است۔

ضلع های مقابل یک مستطیل دارای طول برابر است، بنابراین محیط آن دو برابر مجموع عرض و طول آن است۔

محیط یک مثلث مجموع سه ضلعش است۔ در مورد مثلث های متساوی الساقین و متساوی الاضلاع، قانون یکسان است اما محاسبه ساده تر است۔

محیط یک دایره طول قطر آن ضربدر π (عدد پی) است۔ 'نسبت محیط هر دایره به قطر آن ثابت است۔ این عدد ثابت در ریاضیات π خوانده می شود۔'

محیط قطاع دایره، مجموع طول قوس و طول شعاع ضربدر دو است۔ طول قوس را می توان از محیط دایره محاسبه کرد، با استفاده از نسبت زاویه مرکزی به زاویه کامل ۳۶۰ درجه

مساحت شکل ها

 • مستطیل
 • مثلث
 • متوازی الاضلاع
 • ذوزنقه
 • دایره
 • قطاع دایره
 • w
 • h
 • b
 • b
 • h
 • b
 • h
 • b₁
 • b₂
 • h
 • r
 • r
 • θ°

شکل هندسی دو بعدی بخشی از یک سطح است که توسط خطوط مستقیم یا منحنی محصور می شود و هیچ روزنه ای ندارد۔

مساحت: تمام سطح یا کف هر شکل هندسی را مساحت آن شکل می گویند که با شرایط زیر تعیین می شود:

- مساحت مربع واحد ۱ است۔
- مساحت اشکال هندسی هم نهشت برابر است۔
- اگر شکل هندسی را به چندین قطعه تقسیم کنیم، مجموع مساحت های قطعات برابر با مساحت شکل هندسی اصلی است۔

- مساحت همواره یک عدد مثبت است۔

مساحت یک مستطیل حاصلضرب عرض و ارتفاع آن است۔

مساحت یک مثلث نصف حاصلضرب طول قاعده و ارتفاع آن است۔ 'این فرمول از فرمول مساحت متوازی الاضلاع گرفته شده۔'

مساحت یک متوازی الاضلاع حاصلضرب طول قاعده و ارتفاع است۔

مساحت یک ذوزنقه ، حاصلضرب نصف مجموع اضلاع موازی و ارتفاع آن است۔

مساحت یک دایره را می توان با ضرب توان دوم شعاع آن با π (pi) محاسبه کرد۔

مساحت قطاع دایره را می توان از مساحت دایره کامل محاسبه کرد، با استفاده از نسبت زاویه مرکزی به زاویه کامل ۳۶۰ درجه۔

مساحت احجام هندسی

 • استوانه
 • مخروط
 • کره
 • هرم
 • مكعب مستطیل
 • r
 • h
 • r
 • g
 • r
 • l
 • h
 • w
 • r
 • h
 • r
 • h
 • r
 • h
 • l
 • h
 • w

حجم هندسی یک شی سه بعدی است؛ فضایی که با چند ضلعی ها و یا سطوح منحنی محصور شده است۔

مساحت یک استوانه را می توان با جمع مساحت سطوح جانبی آن در دو برابر مساحت قاعده محاسبه کرد۔ قاعده استوانه قائم یک دایره است، در حالی که سطح جانبی آن یک مستطیل است، طول دو ضلع این مستطیل به ترتیب برابر با ارتفاع استوانه و محیط قاعده است۔

مساحت یک مخروط مجموع مساحت قاعده و سطح جانبی آن است۔ قاعده یک مخروط دایره ای قائم یک دایره است۔

مساحت یک کره را می توان با ضرب مساحت دایره اصلی آن در چهار محاسبه کرد 'شعاع دایره اصلی برابر با شعاع خود کره است۔'

مساحت هرم مجموع مساحت قاعده و سطوح جانبی آن است۔

مساحت مکعب، مجموع مساحت شش وجه آن است۔

حجم احجام

 • استوانه
 • مخروط
 • کره
 • هرم
 • مكعب مستطیل
 • r
 • h
 • r
 • g
 • r
 • l
 • h
 • w
 • r
 • h
 • r
 • h
 • r
 • h
 • l
 • h
 • w

حجم هندسی یک شی سه بعدی است؛ فضایی که با چند ضلعی ها و یا سطوح منحنی محصور شده است۔

حجم کمیتی از فضای سه بعدی است که با یک مرز مشخص محدود شده ‌است که با شرایط زیر تعیین می شود:

- حجم یک مکعب واحد ۱ است۔
- حجم احجام هم نهشت برابر است۔
- اگر احجام هندسی را به چند بخش تقسیم کنیم مجموع حجم اینها برابر با حجم سازه اصلی است۔

- حجم همواره یک عدد مثبت است۔

حجم استوانه حاصلضرب مساحت قاعده و ارتفاع آن است۔ در مورد استوانه دایره ای قائم ، قاعده یک دایره است۔

حجم مخروط حاصلضرب مساحت قاعده و ارتفاع تقسیم بر سه است۔ در مورد یک مخروط دایره قائم ، پایه یک دایره است۔

حجم کره دو سوم حجم استوانه محاطی آن است۔ مساحت قاعده استوانه محاطی برابر با مساحت دایره بزرگ کره و ارتفاع استوانه برابر با قطر کره است۔

حجم یک هرم یک سوم حجم منشوری است که دارای شکل هم نهشت با قاعده اش و ارتفاع یکسان است۔ این را می توان با تقسیم حاصلضرب قاعده در ارتفاع به سه محاسبه کرد۔

حجم یک مکعب حاصلضرب طول، عرض و ارتفاع است۔

موارد مربوط

Cuboid

A cuboid is a polyhedron with six rectangular faces.

Conic solids

This animation demonstrates various types of cones and pyramids.

Cube

This animation demonstrates the components (vertices, edges, diagonals and faces) of the cube, one of the Platonic solids.

Sphere

A sphere is the set of points which are all within the same distance from a given point in space.

Conic sections

The conic section is a plane curve that is created when a right circular cone is intersected by a plane.

Grouping of cuboids

This animation demonstrates various types of cuboids through everyday objects.

Platonic solids

This animation demonstrates the five regular three-dimensional (or Platonic) solids, the best known of which is the cube.

Ratio of volumes of similar solids

This 3D scene explains the correlation between the ratio of similarity and the ratio of volume of geometric solids.

Regular square pyramid

A regular square pyramid is a right pyramid with a square base and four triangular faces.

Surface area of spheres (demonstration)

The surface of a sphere consists of the set of points which are all at the same distance from a given point in space.

Volume and surface area (exercise)

An exercise about the volume and surface area of solids generated from a ´base cube´.

Volume of spheres (Cavalieri´s principle)

Calculating the volume of a sphere is possible using an appropriate cylinder and cone.

Volume of spheres (demonstration)

The sum of the volume of the ´tetrahedrons´ gives an approximation of the volume of the sphere.

تمرین شبکه مکعب

همه شبکه های دارای 6 مربع یکسان تمی توانند مکعب ایجاد کنند۔

Cylindrical solids

This animation demonstrates various types of cylindrical solids as well as their lateral surfaces.

Grouping of solids

This animation demonstrates various groups of solids through examples.

Solids of revolution

Rotating a geometric shape around a line within its geometric plane as an axis results in a solid of revolution.

Added to your cart.