کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

0

مغز انسان

مغز انسان

قسمت های اصلی مغز انسان عبارتند از ساقه مغز، مخچه، مغز میانجی و مخ۔

زيست شناسى

کلیدواژه‌ها

brain, cerebral cortex, cerebral hemisphere, cerebrum, cerebellum, medulla oblongata, mesencephalon, bridge, thalamus, frontal lobe, parietal lobe, pituitary gland, corpus callosum, temporal lobe, occipital lobe, spinal cord, spinal nerve, brain capacity, human, organ, biology

موارد مربوط

پرسش‌ها

 • مرکز سرفه کجاست؟
 • مرکز استفراغ کجاست؟
 • مرکز تشنگی کجاست؟
 • مرکز تنظیم حرارت مغز کجاست؟
 • مرکز کنترل احساسات درد، شادی، ترس و عصبانیت کجاست؟
 • مسیرهای اتصال دو نیمکره کجا اجرا می شوند؟
 • مرکز کنترل فشار خون در کجا قرار دارد؟
 • مراکز گرسنگی و سیری کجا هستند؟
 • مرکزی که هماهنگی حرکات عضلات اسکلتی را انجام می دهد کجاست؟
 • مراکز تنفس کجا هستند؟
 • مرکز قشر حسی مربوط به پوست کجاست؟
 • مرکز قشر شنوایی کجاست؟
 • مرکز تعادل و هماهنگی کجاست؟
 • مرکز قشر بینایی کجاست؟
 • ایستگاه تقویت معمول مسیرهای حسی کجاست؟
 • مرکز قشر چشایی کجاست؟

نماها

موارد مربوط

بخش هایی از مغز انسان

قسمتهای اصلی مغز انسان عبارتند از ساقه مغز، مخچه، مغز میانجی و مخ که به لوب ها تقسیم می شوند۔

سیستم عصبی

سیستم عصبی مرکزی از مغز و نخاع تشکیل شده است، سیستم عصبی محیطی شامل اعصاب و گانگلیون ها است۔

Cortical organisation of speech

Producing speech requires the synchronised operation of several cortical centres.

بدن انسان (مرد)

این انیمیشن مهمترین سیستم های اندام بدن انسان را معرفی می کند۔

انواع مفصل های استخوانی

استخوان های انسانی توسط مفصل غضروفی یا سینوویال، شکاف استخوان به یکدیگر متصل می شوند۔

انتقال سیناپسی

نورون ها سیگنال های الکتریکی را از طریق سیناپس های شیمیایی و الکتریکی منتقل می کنند۔

گوش و مکانیسم شنوایی

گوش ارتعاشات هوا را به سیگنال های الکتریکی تبدیل می کند که سپس توسط مغز پردازش می شوند۔

اندام های حسی

اندام هایی که سیگنال های محیط یا بدن را تشخیص داده و آن ها را به صورت تکانه های عصبی به مغز منتقل می کنند۔

مفصل زانو

مفصل زانو از استخوان ران، درشت نی و کاسه زانو تشکیل می شود۔

قلب

قلب پمپ مرکزی سیستم قلبی و عروقی است که چندین میلیارد دفعه در طول زندگی ما ضربان می زند۔

استخوان های اندام های فوقانی

استخوان های اندام های فوقانی کمربند شانه ای و بازوها را تشکیل می دهد۔

سیستم گردش خون

گردش خون سیستمیک خون اکسیژن دار را از قلب به بدن منتقل می کند، در حالی که گردش خون ریوی خون اکسیژن دار را از ریه ها به قلب منتقل می کند۔

Anatomy of the spinal cord

The spinal cord is the part of the central nervous system running inside the spinal column from which spinal nerves branch out.

Bones of the lower limbs

Bones of the lower limbs are connected to the trunk by the pelvis.

Hypothalamic-pituitary axis

The Hypothalamic-pituitary axis is the regulating centre of our endocrine system.

Limbic system

The limbic system plays an important role in forming emotions and in learning.

Medical conditions of the spine

Scoliosis is a medical condition in which a person's spine has a lateral deviation.

Middle ear infection, otitis media

This animation shows the symptoms and treatment of secretory otitis media.

Neurons, nervous tissue

Neurons are cells specialised for transmitting electric signals.

Patellar reflex

The reflex triggered by the stretching of the thigh extensor muscle is the patellar reflex.

The skull and the spine

The two main parts of the central nervous system, the brain and the spinal cord are protected by the skull and the spinal column.

سیستم بطنی و مناطق اصلی مغز

این انیمیشن ساختار داخلی مغز را نشان می دهد۔

Vertebrate brain evolution

During the evolution of vertebrates the relative development of brain areas has changed.

Added to your cart.