کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

0

میتوز

میتوز

میتوز فرآیندی است که یک سلول یوکاریوتی به دو سلول تقسیم می شود و تعداد کروموزوم ها بدون تغییر باقی می ماند۔

زيست شناسى

کلیدواژه‌ها

mitosis, cell division, division of the nucleus, chromosome, chromatin, diploid cell, diploid, interphase, somatic cells, chromatids, centromere, DNA, cytology, biology

موارد مربوط

میوز

گامت های ما سلول های هاپلوئیدی هستند که توسط میوز، نوع خاصی از تقسیم سلولی، از سلول های دیپلوئیدی تولید می شوند۔

Animal and plant cells, cellular organelles

Eukaryotic cells contain a number of organelles.

سیر تکاملی قبل از تولد

این انیمیشن نشان دهنده سیر تکاملی رویان و جنین انسان است۔

Organisation of genetic material

Eukaryotic cells with nuclei measuring only a few micrometres may contain nearly 2 metres of DNA, coiled multiple times.

دی ان ای

حامل اطلاعات ژنتیکی در سلولها۔

Life cycle of mosses and ferns

This animation compares the life cycles of mosses and ferns, helping to understand the general life cycle of plants.

Added to your cart.