کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

پیمایش در فضا

این انیمیشن با استفاده از مختصات فضایی به پرورش ادراک و پیمایش در فضا کمک می کند.

علوم طبیعی

کلیدواژه‌ها

floor plan, top view, orientation, stereopsis, 3D, coordinate system, coordinate geometry, practicing

موارد مربوط

وجه

شکل های گونانی که در پایین نمایش داده شده است را انتخاب کنید.

پازل سایه سه بعدی

این بازی مهیج و رنگارنگ برای توسعه ادراک مکانی طراحی شده است۔ می توانید راه حل های خود را با استفاده از نماهای ایزومتریک بررسی کنید۔

Light and shadow

By varying the position of the light source, you can examine the shades projected onto the planes of the coordinate system.

Added to your cart.