کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

0

پیمایش در فضا

پیمایش در فضا

این انیمیشن با استفاده از مختصات فضایی به پرورش ادراک و پیمایش در فضا کمک می کند۔

علوم طبیعی

کلیدواژه‌ها

floor plan, top view, orientation, stereopsis, 3D, coordinate system, coordinate geometry, practicing

موارد مربوط

روستای پرستو

یک انیمیشن سرگرم کننده برای تمرین جهت یابی با استفاده از نقشه۔

اتاق بچه ها

این انیمیشن به توسعه ادراک فضایی کمک می کند۔

توهم نوری

اطلاعات جمع آوری شده توسط چشم، توسط مغز اشتباه تفسیر می شود۔

پازل سایه سه بعدی

این بازی مهیج و رنگارنگ برای توسعه ادراک مکانی طراحی شده است۔ می توانید راه حل های خود را با استفاده از نماهای ایزومتریک بررسی کنید۔

روزهای اول مدرسه

هنگام بازی مفهوم رنگ ها ، اعداد ، حروف و شکل ها را یاد بگیرید۔

طراحی مبلمان آشپزخانه - سیستم مختصات مکانی

تمرین استفاده از سیستم مختصات مکانی با کمک مدل آشپزخانه طراحی شده توسط رایانه۔

Dividing Space into Regions by 3 Planes

Division of space by three intersecting planes in several different arrangements.

Light and shadow

By varying the position of the light source, you can examine the shades projected onto the planes of the coordinate system.

Three-dimensional Cartesian coordinate system

3-dimensional Cartesian coordinate system with illustrations and exercises that develop spatial perception.

Views

Pick the shape that is shown in different views below.

Added to your cart.