کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

0

میوز

میوز

گامت های ما سلول های هاپلوئیدی هستند که توسط میوز، نوع خاصی از تقسیم سلولی، از سلول های دیپلوئیدی تولید می شوند۔

زيست شناسى

کلیدواژه‌ها

meiosis, cell division, diploid, chromosome, reductional, haploid, diploid cell, haploid sperm cell, haploid egg, fertilisation, gamete, sperm cell, egg, zygote, DNA, cytology, biology

موارد مربوط

نماها

موارد مربوط

گامت ها

زیگوت سلول اولیه است که زمانی تشکیل می شود که دو سلول گامت با استفاده از تولید مثل جنسی به یکدیگر بپیوندند۔

میتوز

میتوز فرآیندی است که یک سلول یوکاریوتی به دو سلول تقسیم می شود و تعداد کروموزوم ها بدون تغییر باقی می ماند۔

Animal and plant cells, cellular organelles

Eukaryotic cells contain a number of organelles.

Organisation of genetic material

Eukaryotic cells with nuclei measuring only a few micrometres may contain nearly 2 metres of DNA, coiled multiple times.

Life cycle of mosses and ferns

This animation compares the life cycles of mosses and ferns, helping to understand the general life cycle of plants.

سیر تکاملی قبل از تولد

این انیمیشن نشان دهنده سیر تکاملی رویان و جنین انسان است۔

Amoeba proteus

Widespread heterotrophic unicellular organisms with constantly changing shapes

The reproduction and development of insects

Based on their life cycle, insects can be grouped into three categories: ametabolous, hemimetabolous or holometabolous insects.

Added to your cart.