کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

میوز

گامت های ما سلول های هاپلوئیدی هستند که توسط میوز، نوع خاصی از تقسیم سلولی، از سلول های دیپلوئیدی تولید می شوند.

زيست شناسى

کلیدواژه‌ها

meiosis, cell division, diploid, chromosome, reductional, haploid, diploid cell, haploid sperm cell, haploid egg, fertilisation, gamete, sperm cell, egg, zygote, DNA, cytology, biology

موارد مربوط

گامت ها

زیگوت سلول اولیه است که زمانی تشکیل می شود که دو سلول گامت با استفاده از تولید مثل جنسی به یکدیگر بپیوندند.

میتوز

میتوز فرآیندی است که یک سلول یوکاریوتی به دو سلول تقسیم می شود و تعداد کروموزوم ها بدون تغییر باقی می ماند.

Added to your cart.