کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

0

ماموریت آپولو ۱۵-ماه پیما-

ماموریت آپولو ۱۵-ماه پیما-

این انیمیشن ماه پیمای دو سرنشینی را که در ماموریت آپولوی ۱۵ بکارگرفته شد نشان می دهد۔

جغرافى

کلیدواژه‌ها

Apollo 15, lunar rover, Moon, Apollo program, lunar module, Moon landing, USA, moonstone, Dave Scott, James Irwin, Alfred Worden, Falcon, space suit, planet, outer space, space research, astronomy, geography, _javasolt

موارد مربوط

پرسش‌ها

 • کدام یک از این افراد از اعضای خدمه ی این ماموریت نبودند؟
 • فرمانده ی ماموریت آپولو ۱۵ چه کسی بود؟
 • تعداد خدمه ی ماموریت آپولو ۱۵ چند نفر بود؟
 • ماموریت آپولو ۱۵ درچه سالی اتفاق افتاد؟
 • ماموریت آپولو ۱۵، چندمین ماموریت برنامه ی فضایی آپولو بود؟
 • علامت خطاب این فضاپیما در ماموریت آپولو ۱۵ چه بود؟
 • علامت خطاب واحد قمری در ماموریت آپولو ۱۵ چه بود؟
 • در ماموریت آپولو ۱۵، کدام وسیله ی نقلیه روی سطح ماه فرود آمد؟
 • چند فضانورد در مدت ماموریت آپولو ۱۵ قدم بر سطح ماه گذاشتند؟
 • کدام یک از موارد زیر در ماموریت آپولو ۱۵ با ماموریت های پیشین آپولو تفاوتی نداشت؟
 • چه کسی در طراحی این ماه پیما نقش مهمی داشت؟
 • کدام یک از ویژگی های این ماه پیما نبود؟
 • نیروی محرک ماه پیما چه بود؟
 • آیا این درست است که هریک از چرخ های ماه پیما مستقل از هم به حرکت درمی آمدند؟
 • آیا این درست است که ماه پیمای ماموریت آپولو ۱۵ در دو ماموریت دیگر آپولو نیز بکارگرفته شد؟
 • چرخ های ماه پیما از چه ماده ای ساخته شده بودند؟
 • کدام یک بخشی از تجهیزات ماه پیما نبود؟
 • از چه چیزی برای کنترل ماه پیما استفاده می شد؟
 • ماه پبما از کدام صندلی هدایت می شد؟
 • آیا این درست است که طبق مقررات فقط فرمانده ی ماموریت اجازه ی راندن ماه پیما را داشت؟
 • حداکثر سرعت ماه پیما در سطح ماه چقدر بود؟
 • فضانوردان در ماموریت آپولو ۱۵ تقریبا چند روز درسطح ماه ماندند؟
 • کل مسافتی که توسط ماه پیما در سطح ماه پیموده شد چقدر بود؟
 • وزن کل نمونه های سنگ جمع آوری شده در ماموریت آپولو ۱۵ چقدر بود؟
 • مدت زمان ماموریت آپولو ۱۵ چقدر بود-از زمان پرتاب به فضا تا بازگشت به زمین-؟
 • خدمه ی ماموریت آپولو ۱۵ درکجا فرود آمدند؟
 • چرا ماه پیما محافظ چرخ داشت؟
 • این ماه پیما چند چرخ داشت؟
 • وزن این ماه پیما چقدر بود؟
 • حداکثر مسافتی که ماه پیما می توانست از واحدقمری فاصله بگیرد چقدر بود؟
 • کدام جمله درباره ی ماه پیمای ماموریت آپولو ۱۵ صحیح است؟
 • چه نوع باتری هایی توان واحد قمری را تامین می کردند؟
 • کدام منطقه ار ماه محل فرود آمدن واحد قمری بود؟
 • فضانوردان درچند ماموریت قدم بر روی سطح ماه گذاشتند؟

نماها

موارد مربوط

فرود بر ماه: ۲۰ ژوئيه ۱۹۶۹

نیل آرمسترانگ، یکی از اعضای خدمه آپولو ۱۱، اولین نفری بود که پا به ماه گذاشت۔

ایستگاه فضایی بین‌المللی

ایستگاه فضایی بین المللی یک ماهواره قابل سکونت که با همکاری ۱۶ کشور ساخته شده است۔

محله نجومی ما

نمایشی از سیارات، ستاره ها و کهکشان های اطراف۔

ماه گرفتگی

ماه گرفتگی هنگامی رخ می دهد که ماه از مخروط سایه زمین عبور می کند۔

خورشیدگرفتگی-کسوف-

هنگامی که خورشید، زمین و ماه در یک خط مستقیم قرارمی گیرند، ماه می تواند تمام یا بخشی از خورشید را بپوشاند۔

How does it work? - Laser

Lasers are devices designed to emit narrow, monochromatic, high-intensity beams of light.

Hubble Space Telescope

The Hubble Space Telescope orbits outside the distorting influence of Earth´s atmosphere.

Kepler space telescope

The Kepler space telescope was launched by NASA to discover Earth-like planets orbiting other stars

Mars Exploration Program

Space probes and Mars rovers examine the structure of Mars and possible traces of life.

Phases of the Moon

During its orbit around the Earth, the visibility of the Moon's illuminated part constantly changes.

Space Shuttle

The Space Shuttle was a manned, reusable spacecraft operated by NASA.

The Moon

The Moon is the Earth's only natural satellite

The Solar System; planetary orbits

The orbits of the 8 planets in our Solar System are elliptical.

Tide

The rise and drop of sea levels caused by the gravitational force of the Moon.

Voyager space probes

The Voyager space probes were the first man-made objects to leave the Solar System. They gather data about outer space and carry information about humanity.

Weightlessness

A spacecraft on its path is in a constant state of free fall.

آزمایش رادار ماه (زولتان لایوش بای)

در سال ۱۹۴۶ دانشمند مجارستانی اولین کسی بود که پژواک های راداری را از ماه کشف کرد

شكل گيري کره زمین و ماه

این انیمیشن نشان می دهد که چگونه زمین و ماه شکل گرفته اند۔

Milky Way

The diameter of our galaxy is about 100,000 light years; it contains more than 100 billion stars, one of which is our Sun.

Sputnik 1 (1957)

The Soviet-made satellite was the first spacecraft to be launched into outer space (in October 1957).

The life-cycle of the Solar System

The formation of the Sun and the planets started with the contraction of a dust cloud about 4.5 billion years ago.

Yuri Gagarin's journey to outer space (1961)

Yuri Gagarin became the first human in space on 12 April 1961.

Added to your cart.