کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

0

ماموریت آپولو ۱۵-ماه پیما-

ماموریت آپولو ۱۵-ماه پیما-

این انیمیشن ماه پیمای دو سرنشینی را که در ماموریت آپولوی ۱۵ بکارگرفته شد نشان می دهد۔

جغرافى

کلیدواژه‌ها

Apollo 15, lunar rover, Moon, Apollo program, lunar module, Moon landing, USA, moonstone, Dave Scott, James Irwin, Alfred Worden, Falcon, space suit, planet, outer space, space research, astronomy, geography, _javasolt

موارد مربوط

فرود بر ماه: ۲۰ ژوئيه ۱۹۶۹

نیل آرمسترانگ، یکی از اعضای خدمه آپولو ۱۱، اولین نفری بود که پا به ماه گذاشت۔

ایستگاه فضایی بین‌المللی

ایستگاه فضایی بین المللی یک ماهواره قابل سکونت که با همکاری ۱۶ کشور ساخته شده است۔

محله نجومی ما

نمایشی از سیارات، ستاره ها و کهکشان های اطراف۔

ماه گرفتگی

ماه گرفتگی هنگامی رخ می دهد که ماه از مخروط سایه زمین عبور می کند۔

خورشیدگرفتگی-کسوف-

هنگامی که خورشید، زمین و ماه در یک خط مستقیم قرارمی گیرند، ماه می تواند تمام یا بخشی از خورشید را بپوشاند۔

How does it work? - Laser

Lasers are devices designed to emit narrow, monochromatic, high-intensity beams of light.

Hubble Space Telescope

The Hubble Space Telescope orbits outside the distorting influence of Earth´s atmosphere.

Kepler space telescope

The Kepler space telescope was launched by NASA to discover Earth-like planets orbiting other stars

Mars Exploration Program

Space probes and Mars rovers examine the structure of Mars and possible traces of life.

Phases of the Moon

During its orbit around the Earth, the visibility of the Moon's illuminated part constantly changes.

Space Shuttle

The Space Shuttle was a manned, reusable spacecraft operated by NASA.

The Moon

The Moon is the Earth's only natural satellite

The Solar System; planetary orbits

The orbits of the 8 planets in our Solar System are elliptical.

Tide

The rise and drop of sea levels caused by the gravitational force of the Moon.

Voyager space probes

The Voyager space probes were the first man-made objects to leave the Solar System. They gather data about outer space and carry information about humanity.

Weightlessness

A spacecraft on its path is in a constant state of free fall.

آزمایش رادار ماه (زولتان لایوش بای)

در سال ۱۹۴۶ دانشمند مجارستانی اولین کسی بود که پژواک های راداری را از ماه کشف کرد

شكل گيري کره زمین و ماه

این انیمیشن نشان می دهد که چگونه زمین و ماه شکل گرفته اند۔

Milky Way

The diameter of our galaxy is about 100,000 light years; it contains more than 100 billion stars, one of which is our Sun.

Sputnik 1 (1957)

The Soviet-made satellite was the first spacecraft to be launched into outer space (in October 1957).

The life-cycle of the Solar System

The formation of the Sun and the planets started with the contraction of a dust cloud about 4.5 billion years ago.

Yuri Gagarin's journey to outer space (1961)

Yuri Gagarin became the first human in space on 12 April 1961.

Added to your cart.