کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

مالتوز (قند جوانه جو) ( C₁₂H₂₂O₁₁ )

مالتوز (قند جوانه جو) ( C₁₂H₂₂O₁₁ )

دی ساکاریدی است که با پیوستن دو مولکول آلفا - دی - گلوکز تشکیل شده است.

شيمى

کلیدواژه‌ها

maltose, malt sugar, disaccharide, carbohydrate, alpha-D-glucose, starch, brewing, reducing, silver mirror test, organic chemistry, chemistry

موارد مربوط

بسته شدن حلقه گلوکز

انیمیشن فرایند بسته شدن حلقه زنجیره باز گلوکز به آلفا- و بتا-دی-گلوکز را نشان می دهد.

آمیلوز n ( C₆H₁₀O₅ )

یک مولکول مارپیچی متشکل از واحدهای آلفا D - گلوکز. یکی از اجزای اساسی نشاسته است.

Added to your cart.