کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

آمیلوز n ( C₆H₁₀O₅ )

آمیلوز n ( C₆H₁₀O₅ )

یک مولکول مارپیچی متشکل از واحدهای آلفا D - گلوکز. یکی از اجزای اساسی نشاسته است.

شيمى

کلیدواژه‌ها

amylose, starch molecule, starch granule, polysaccharide, carbohydrate, compound sugar, energy reserve, alpha-D-glucose, helical, macromolecular, , amylopectin, potato tuber, organic chemistry, chemistry, biology, biochemistry

موارد مربوط

بسته شدن حلقه گلوکز

انیمیشن فرایند بسته شدن حلقه زنجیره باز گلوکز به آلفا- و بتا-دی-گلوکز را نشان می دهد.

پلیمریزاسیون اتن

اتیلن پلیمریزه شده به عنوان پلی اتیلن شناخته می شود، نوعی از پلاستیک است.

Added to your cart.