کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

0

ماه گرفتگی

ماه گرفتگی

ماه گرفتگی هنگامی رخ می دهد که ماه از مخروط سایه زمین عبور می کند۔

جغرافى

کلیدواژه‌ها

lunar eclipse, Moon, shadow cone, penumbra, umbra, full moon, orbiting of the Moon, synchronous rotation, orbit of the Moon, orbital plane, Sun, Earth, astronomical object, astronomy, geography

موارد مربوط

پرسش‌ها

 • موقعیت نسبی خورشید، ماه و زمین در هنگام ماه گرفتگی چیست؟
 • در کدام مرحله ماه در ماه گرفتگی قرار دارد؟
 • چه موقع می توانیم ماه گرفتگی را مشاهده کنیم؟
 • آیا گرفتگی ماه در هر ماه کامل رخ می دهد؟
 • چند بار گرفتگی ماه رخ می دهد؟
 • آیا صفحات مداری زمین و ماه همزمان هستند؟
 • آیا این درست است که ماه در چرخش همزمان با زمین است؟
 • آیا این درست است که ما همیشه همان سمت ماه را از زمین می بینیم؟
 • آیا این درست است که ماه برای یک گرفتگی قمری باید در صفحه مداری زمین قرار داشته یا در نزدیکی آن باشد؟
 • آیا این درست است که ماه تور خودش را دارد؟
 • آیا این درست است که گرفتگی ماه فقط در مرحله کامل ماه رخ نمی دهد؟
 • چه موقع گرفتگی ماه رخ می دهد؟
 • اصطلاح چرخش همزمان چیست؟
 • چه مدت طول می کشد تا ماه بتواند یک مدار خود را در دور زمین تکمیل کند؟
 • نقطه تاریک چيست؟
 • سایه روشن چيست؟
 • چه موقع گرفتگی کامل ماه رخ می دهد؟
 • چه موقع گرفتگی جزئی قمری رخ می دهد؟
 • ماه در طی ماه گرفتگی ماه چه رنگی ظاهر می شود؟

نماها

موارد مربوط

شكل گيري کره زمین و ماه

این انیمیشن نشان می دهد که چگونه زمین و ماه شکل گرفته اند۔

آزمایش رادار ماه (زولتان لایوش بای)

در سال ۱۹۴۶ دانشمند مجارستانی اولین کسی بود که پژواک های راداری را از ماه کشف کرد

فرود بر ماه: ۲۰ ژوئيه ۱۹۶۹

نیل آرمسترانگ، یکی از اعضای خدمه آپولو ۱۱، اولین نفری بود که پا به ماه گذاشت۔

ماموریت آپولو ۱۵-ماه پیما-

این انیمیشن ماه پیمای دو سرنشینی را که در ماموریت آپولوی ۱۵ بکارگرفته شد نشان می دهد۔

خورشیدگرفتگی-کسوف-

هنگامی که خورشید، زمین و ماه در یک خط مستقیم قرارمی گیرند، ماه می تواند تمام یا بخشی از خورشید را بپوشاند۔

Milky Way

The diameter of our galaxy is about 100,000 light years; it contains more than 100 billion stars, one of which is our Sun.

Phases of the Moon

During its orbit around the Earth, the visibility of the Moon's illuminated part constantly changes.

The life-cycle of the Solar System

The formation of the Sun and the planets started with the contraction of a dust cloud about 4.5 billion years ago.

The Moon

The Moon is the Earth's only natural satellite

Tide

The rise and drop of sea levels caused by the gravitational force of the Moon.

Added to your cart.