کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

ماهیچه های انسان

ماهیچه های انسان

ماهیچه های اسکلتی قسمت فعال سیستم حرکتی را تشکیل می دهند: استخوان هایی را که به آن ها متصل هستند حرکت می دهند.

زيست شناسى

کلیدواژه‌ها

musculature, muscle, motion, skeletal muscle, striated muscle, abdominal muscle, mimetic muscles, flexor muscle, extensor muscle, flat muscle, risorius, masseter muscle, pectoral muscle, biceps, triceps, deltoid muscle, femoral muscle, sartorius muscle, gluteal muscle, extensor muscles, antagonist, synergist muscle, adhesion, bone, tendon, limb, human, biology

موارد مربوط

بافت های ماهیچه ای

سه نوع ماهیچه ای که در بدن انسان یافت می شود، ماهیچه صاف، مخطط و قلبی است.

ساختار ماهیچه های اسکلتی

این انیمیشن ساختار مولکولی و مکانیسم دقیق عضلات را نشان می دهد.

Muscles of the upper arm

The arms are moved by flexor and extensor muscles.

بدن انسان (مرد)

این انیمیشن مهمترین سیستم های اندام بدن انسان را معرفی می کند.

قسمت های بدن

این انیمیشن قسمت های بدن را در یک مدل آناتومی مرد معرفی می کند.

بدن انسان (زن)

این انیمیشن مهم ترین سیستم های بدن انسان را معرفی می کند.

انواع مفصل های استخوانی

استخوان های انسانی توسط مفصل غضروفی یا سینوویال، شکاف استخوان به یکدیگر متصل می شوند.

انواع مفصل های سینوویال

مفصل های سینوویال را می توان با جهت حرکتی که اجازه می دهند طبقه بندی کرد.

مفصل زانو

مفصل زانو از استخوان ران، درشت نی و کاسه زانو تشکیل می شود.

قلب

قلب پمپ مرکزی سیستم قلبی و عروقی است که چندین میلیارد دفعه در طول زندگی ما ضربان می زند.

زمین تنیس

تنیس در زمینی پوشیده از چمن، خشت یا مواد مصنوعی بازی می شود.

اسکلت انسان

ساختار پشتیبانی داخلی بدن ما که ماهیچه های اسكلتی به آن متصل است.

بخش هایی از بدن انسان

این انیمیشن بخش هایی از سر، نیم تنه و اندام ها را نشان می دهد.

استخوان های اندام های فوقانی

استخوان های اندام های فوقانی کمربند شانه ای و بازوها را تشکیل می دهد.

Blood vessels

The three main types of blood vessels in the human body are the arteries, the veins, and the capillaries.

Bones of the lower limbs

Bones of the lower limbs are connected to the trunk by the pelvis.

Patellar reflex

The reflex triggered by the stretching of the thigh extensor muscle is the patellar reflex.

The skull and the spine

The two main parts of the central nervous system, the brain and the spinal cord are protected by the skull and the spinal column.

Types of surface epithelium

Surface epithelia cover the external and internal surfaces of the body.

Added to your cart.