کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

ایمیدازول ( C₃H₄N₂ )

ایمیدازول ( C₃H₄N₂ )

یک ترکیب آلی بیولوژیکی و تجربی مهم است.

شيمى

کلیدواژه‌ها

imidazole, nitrogen-containing organic compound, heterocyclic compound, heteroatom, amphoteric, purine, pyrimidine, organic chemistry, chemistry

موارد مربوط

پیریمیدین ( C₄H₄N₂ )

یک ترکیب ارگانیک هتروسیکلی، مشتقات آن تیمین، سیتوزین و یوراسیل است.

پیرول ( C₄H₅N )

یک ترکیب آلی هتروسیکلیک.

پورین ( C₅H₄N₄ )

ترکیب شیمیایی آروماتیک هتروسیکلیک، مشتقات آن شامل گوانین و آدنین است.

پیریدین ( C₅H₅N )

یک ترکیب آلی هتروسیکلیک بازیک. یک مایع سمی بی رنگ و با بوی تند.

تمرین مولکولی VII (ترکیبات نیتروژن آلی)

تمرین در مورد گروه ها و ساختار ترکیبات نیتروژن آلی.

آنیلین ( C₆H₅NH₂ )

ساده ترین آمین آروماتیک. نام علمی آن فنیل آمین است.

Added to your cart.