کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

آلودگی آب

منابع اصلی آلودگی آب شهرداری ها، صنعت و کشاورزی است.

جغرافى

کلیدواژه‌ها

water pollution, environmental pollution, environmental protection, sewage, acid rain, sustainable development, human activity, wastewater treatment, pesticide, climate change, deforestation, maritime trade, maritime transport, radioactive radiation, fertilizer, industry, settlement, agriculture, water transport, chemical, water, petroleum, geography, rubbish, development, society, vízfelhasználás, lakes, seas, river, harmful substances, production, environment, nature

موارد مربوط

چرخه آب (پایه)

آب روی زمین مداوم در حال تغییر است. چرخه آب شامل فرآیندهای مانند تبخیر، بارش، ذوب و انجماد است.

آلودگی هوا

این انیمیشن منابع اصلی آلودگی هوا را نشان می دهد: آلودگی هوا کشاورزی ، صنعتی و شهری.

چرخه آب (متوسط)

آب روی زمین در حالت مداوم تغییر است. چرخه آب شامل فرآیندهای مانند تبخیر، بارش، ذوب و انجماد است.

اثر گلخانه‌ای

فعالیت‌های انسانی اثر گلخانه‌ای را افزایش می‌دهد و موجب گرمایش جهانی می‌شود.

لایه ی ازن

لایه ی ازن مانع از عبور تشعشعات مضر فرابنفش خورشید می شود، به همین سبب برای زندگی روی کره ی زمین ضروری است.

رودخانه ها و لندفرم ها

رودخانه ها نقش مهمی در شکل گیری سطح کره ی زمین دارند: آنها باعث ایجاد فرسایش شده و همچنین رسوبات را حمل و ته نشین می کنند.

The development of lakes

Standing bodies of water can form in depressions on the surface by both endogenic and exogenic forces, as well as by human activity.

Flood defence system

The protective embankment, or, in case of minor floods, the summer dyke ensures the protection against flood damage.

Added to your cart.