کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

الماس

دگرشکل کریستالی عنصر کربن، سخت ترین ماده شناخته شده است.

شيمى

کلیدواژه‌ها

diamond, allotrope of carbon, allotropy, brilliant, diamond grid, covalent network structure, tetrahedron, hardest substance, jewellery, drill bit, carat, Cullinan, Koh-i-Noor, Excelsior, inorganic chemistry, chemistry

موارد مربوط

شبکه فلزی شش گوشه

فلزات تشکیل دهنده شبکه فلزی شش گوشه انعطاف ناپذیر و مشکل در تراش دادن هستند.

شبکه فلزی مکعبی وجوه مرکز پر

شبکه فلزی مکعبی وجوه مرکز پر این امکان را می دهد تا اتم های فلزی در نزدیکترین موقعیت به هم قرار گیرند.

سیلیکون

ماده ای بلوری، ماده ای بسیار مهم در صنعت الکترونیک (نیمه رساناها ، مدارهای مجتمع).

Pearls

Pearls, often used as gemstones, are the by-products of certain molluscs' protective mechanisms.

Added to your cart.