کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

لباس - اروپای غربی، قرن نوزدهم

لباس - اروپای غربی، قرن نوزدهم

لباس نشان دهنده سبک زندگی و فرهنگ ساکنان منطقه است.

هنرهاى تجسمى

کلیدواژه‌ها

clothing, clothes, tailcoat, top hat, lifestyle, modern history

موارد مربوط

سالن بورژوازی

این انیمیشن یک اتاق نشیمن مدرن و یک سالن بورژوازی معمولی را مقایسه می کند.

قلعه روکوکو (فرتود، مجارستان)

مجتمع کاخ و پارک بزرگترین بنای روکوکو مجارستان است که غالباً آن را "ورسای مجارستانی" می نامند.

Chain Bridge (Budapest)

The Széchényi Chain Bridge, named after István Széchenyi, was the first permanent bridge across the Danube between Pest and Buda.

Geisha

A geisha is a traditional Japanese entertainer whose skills include performing classical music and dance.

Added to your cart.