کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

0

لباس - مجارستان ، قرن ۱۰

لباس - مجارستان ، قرن ۱۰

لباس ها منعکس کننده سبک زندگی و فرهنگ دوره و منطقه خاص هستند۔

هنرهاى تجسمى

کلیدواژه‌ها

Hungarian conquest, clothes, clothing, lifestyle, bow quiver, side bag, saddle, stirrup, horse, weapons, Middle Ages, history of art, history, caftan, hat, belt, stamping

موارد مربوط

Eurasian Avars (8th century)

The Avars established a stable empire in the Carpathian Basin between the 6th-8th centuries.

استقرارهای دوره ی آرپاد در مجارستان

در دوره ی آرپاد خانه ها معمولا به شکل گودال بودند۔

"مرد طلایی" سکایی- قرن سوم قبل از میلاد

پوشنده زره های پیدا شده در حفاری باستان کورگان ایسیک در قزاقستان "مرد طلایی" نامگذاری شده است۔

توپوگرافی تاریخی - مکان ها، حوضه ی کارپتین -

مکان های قابل توجه در حوضه ی کارپتین را روی نقشه بیابید۔

یورت - چادر عشایر -

یک چادر دایره ای خمره ای شکل قابل حمل با پوشش نمدی که معمولا عشایر از آن استفاده می کردند۔

Archaeological excavation (pit house)

Large construction sites provide archaeologists searching for artefacts with a great deal of work.

Bedouin camp

The seminomadic lifestyle of the Bedouin adapted to the climatic and environmental conditions of the desert.

Domestic horse

Horses are domesticated odd-toed ungulates that are used for many purposes.

Slavic warriors

Slavic warriors were greatly respected throughout Europe in the Middle Ages.

Tactics of the Hungarian raiders (9th-10th centuries)

The tactics of the Hungarian light cavalry included pretending to retreat, tempting their opponents into breaking their ranks, after which the Hungarians...

Ukrainian Cossack (17th century)

Cossacks, members of independent semi-military communities, played an important role in the history of Ukraine.

استحکام زمین ، مجارستان

یک استحکام زمین مثلثی، که توسط رهبر یکی از قبایل قدیمی مجارستان در زمان فتح مجارستان استفاده می شد۔

لباس بربرها - قرن ۵

لباس نشانگر سبک زندگی و فرهنگ عصر و منطقه خاص است۔

Catholic burial chapel (Feldebrő, Hungary)

One of the most important historical buildings in Hungary, a parish church built in the 11th century.

Added to your cart.