کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

گلیسین (اسید آمینو استیک) ( C₂H₅NO₂ )

گلیسین (اسید آمینو استیک) ( C₂H₅NO₂ )

ساده ترین اسید آمینه.

شيمى

کلیدواژه‌ها

glycine, aminoacetic acid, Gly, amino acid, protein, peptide, zwitterionic structure, glycocoll, molecule, compound, formula, chemistry, biology, biochemistry, organic chemistry

موارد مربوط

آمینو اسیدها

اسیدهای آمینه مونومرهای پروتئین هستند.

پیوند پپتیدی

اسیدهای آمینه که پروتئین ها را تشکیل می دهند، با پیوندهای پپتیدی متصل می شوند.

تری متیل آمین ₃ ( CH₃ ) N

آمین نوع سوم با بوی نامطبوع مشخص، که در غذای فاسد وجود دارد.

گلیسیل گلیسین ( C₄H₈N₂O₃ )

ساده ترین پپتید، که از دو مولکول گلیسین توسط پیوند پپتید تشکیل شده است.

Spider silk, spider web

While the density of spider silk is less than that of nylon filaments, its tensile strength is greater than that of steel.

Added to your cart.