کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

آلانین ( C₃H₇NO₂ )

آلانین ( C₃H₇NO₂ )

یک اسید آمینه غیر قطبی. مولکول های L و D تصاویر آینه ای یکدیگر هستند.

شيمى

کلیدواژه‌ها

alanine, Ala, amino acid, protein, peptide, polypeptide, nonpolar side chains, silk, zwitterion, peptide bond, amide bond, amino acid sequence, molecule, chemistry, biochemistry, biology

موارد مربوط

Added to your cart.