کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

آلانین ( C₃H₇NO₂ )

آلانین ( C₃H₇NO₂ )

یک اسید آمینه غیر قطبی. مولکول های L و D تصاویر آینه ای یکدیگر هستند.

شيمى

کلیدواژه‌ها

alanine, Ala, amino acid, protein, peptide, polypeptide, nonpolar side chains, silk, zwitterion, peptide bond, amide bond, amino acid sequence, molecule, chemistry, biochemistry, biology

موارد مربوط

آمینو اسیدها

اسیدهای آمینه مونومرهای پروتئین هستند.

ایزومری شدن نوری

ایزومرهای تصویر آینه ای اشیا و اجسام نامتقارن غیر قابل انطباق هستند.

پیوند پپتیدی

اسیدهای آمینه که پروتئین ها را تشکیل می دهند، با پیوندهای پپتیدی متصل می شوند.

Spider silk, spider web

While the density of spider silk is less than that of nylon filaments, its tensile strength is greater than that of steel.

Added to your cart.