کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

0

پلیمریزاسیون اتن

پلیمریزاسیون اتن

اتیلن پلیمریزه شده به عنوان پلی اتیلن شناخته می شود، نوعی از پلاستیک است۔

شيمى

کلیدواژه‌ها

polymerisation, ethene, ethylene, chemical, reaction, alkene, olefin, polymer, ethene molecule, polyethylene, plastic, PE, oxygen molecule, unsaturated compound, organic chemistry, chemistry

موارد مربوط

نماها

موارد مربوط

پلی تترافلوئورواتیلن، تفلون n ( C₂F₄ )

یکی از بهترین پلیمرهای مصنوعی شناخته شده است۔

اتن (اتیلن) ( C₂H₄ )

اولین عضو در سری های همولوگ ۱ - آلکن ها۔

واکنش افزایشی

واکنش افزایشی واکنشی است که در آن مولکول های دو یا چند ماده بدون تشکیل محصول جانبی با هم ترکیب می شوند۔

صورت بندی اتان

صورت بندی ناپوشیده اتان، پایدارتر از صورت بندی پوشیده است۔

ساختار پروتئین ها

ساختار و ترتیب زنجیره های پلی پپتیدی بر ساختار فضایی پروتئین تاثیر می گذارد۔

پیوند پپتیدی

اسیدهای آمینه که پروتئین ها را تشکیل می دهند، با پیوندهای پپتیدی متصل می شوند۔

آمیلوز n ( C₆H₁₀O₅ )

یک مولکول مارپیچی متشکل از واحدهای آلفا D - گلوکز۔ یکی از اجزای اساسی نشاسته است۔

سلولز n ( C₆H₁₀O₅ )

مواد ساختمانی دیواره سلولی و فیبرهای گیاهان۔

Ethyne (acetylene) (C₂H₂)

The first member of the homologous series of alkyne hydrocarbons.

آر ان ای

یک پلی نوکلئوتیدکه از اسید فسفریک، ریبوز و بازهای نوکلئوتیدی (سیتوزین، یوراسیل، آدنین و گوانین) تشکیل شده است۔

دی ان ای

حامل اطلاعات ژنتیکی در سلولها۔

Added to your cart.