کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

0

لایه های پوست؛ حواس پوستی

لایه های پوست؛ حواس پوستی

پوست پوشش نرم بیرونی بدن ماست، سه لایه آن اپیدرم، پوست حقیقی و هیپودرم است۔

زيست شناسى

کلیدواژه‌ها

skin, first line of defence, epidermis, dermis, hypodermis, cutaneous sense, stratified epithelium, keratinised epithelium, sensory organ, integument, sweat gland, sebaceous gland, hair bulb, keratinous layer, hair, stimulus, signal, nervous system, central nervous system, perception, receptor, pain, heat, human, biology

موارد مربوط

بافت پیوندی

بافتهای پیوندی شامل بافتهای پیوندی سست و محکم، بافت چربی، خون، تاندون و بافت استخوانی است۔

Types of surface epithelium

Surface epithelia cover the external and internal surfaces of the body

اسکلت انسان

ساختار پشتیبانی داخلی بدن ما که ماهیچه های اسكلتی به آن متصل است۔

بدن انسان از چه تشکیل شده است؟

این صحنه اجزای اصلی بدن انسان را نشان می دهد۔

بافت های ماهیچه ای

سه نوع ماهیچه ای که در بدن انسان یافت می شود، ماهیچه صاف، مخطط و قلبی است۔

اندام های حسی

اندام هایی که سیگنال های محیط یا بدن را تشخیص داده و آن ها را به صورت تکانه های عصبی به مغز منتقل می کنند۔

بدن انسان (زن)

این انیمیشن مهم ترین سیستم های بدن انسان را معرفی می کند۔

ساختار ماهیچه های اسکلتی

این انیمیشن ساختار مولکولی و مکانیسم دقیق عضلات را نشان می دهد۔

مکانیسم دریافت طعم

گیرنده های طعم محرک های شیمیایی را به سیگنال های برقی تبدیل می کنند۔

بینی، مکانیسم بوییدن

گیرنده های بویایی هنگامی که توسط بو تحریک می شوند، سیگنال های الکتریکی تولید می کنند۔

Adrenaline (advanced)

Adrenaline, also known as epinephrine, is a hormone produced in our body in stressful situations and plays an important role in the fight-or-flight response.

Neurons, nervous tissue

Neurons are cells specialised for transmitting electric signals.

The mechanism of vision

The curvature of the lens of the eye changes when we look at a distant or at a near object, to ensure a sharp image.

The withdrawal reflex

The withdrawal reflex is a spinal reflex that ensures moving away from potentially damaging stimuli.

بخش هایی از بدن انسان

این انیمیشن بخش هایی از سر، نیم تنه و اندام ها را نشان می دهد۔

بدن انسان (مرد)

این انیمیشن مهمترین سیستم های اندام بدن انسان را معرفی می کند۔

Patellar reflex

The reflex triggered by the stretching of the thigh extensor muscle is the patellar reflex.

Types of feathers

The animation demonstrates the most important types of feathers and their fine structure.

Added to your cart.