کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

گل

گل

این انیمیشن ساختار یک گل معمولی را نشان می دهند.

علوم طبیعی

کلیدواژه‌ها

biology, flower, complete flower, petal, carpel, stamen, sepal, ovule, dicotyledon, perianth, plant, inflorescence

موارد مربوط

Bulbous spring plants

This animation demonstrates the anatomy of tulips, daffodils and snowdrops.

گرده

گرده برای لقاح تخمک گیاهان است. دانه های گرده در شکل ها و اندازه های متنوع، مشخصه گونه ها قرار می گیرند.

آناتومی برگ ها

این انیمیشن انواع اصلی برگ ها و تفاوت های بین برگ های تک لپه ای ها و دو لپه ای ها را نشان می دهد.

ذرت

یکی از مهم ترین محصولات تک لپه ای است.

مقایسه میوه های حقیقی و میوه های کاذب

فرابر ميوه های واقعی از مادگی توسعه مي يابد، در حالی كه فرابر میوه های کاذب از ساير قسمت های گل منشا می گیرد.

Animal and plant cells, cellular organelles

Eukaryotic cells contain a number of organelles.

Banana

Banana is one of the most commonly consumed fruits in the world.

Chlorophyll

Chlorophyll is a photosensitive green pigment found in plants; it absorbs light energy, thus plays a vital role in photosynthesis.

Comparison of monocots and dicots

The two groups of angiosperms are monocots and dicots.

Horse chestnut

This animation demonstrates how horse chestnut trees change throughout the seasons

Photosynthesis

Plants are capable of converting inorganic substances (carbon dioxide and water) into organic sugar.

Photosynthesis (basic)

Plants are capable of converting inorganic substances (carbon dioxide and water) into organic sugar.

Seeds and germination

Dicotyledons have two embryonic leaves (cotyledons), while monototyledons have only one.

The flowers of angiosperms

The animation demonstrates the different flower types of angiosperms.

Vegetative plant organs

These organs are vital for the survival and development of plants.

Life cycle of mosses and ferns

This animation compares the life cycles of mosses and ferns, helping to understand the general life cycle of plants.

مقایسه قارچ های خوراکی و سمی

برخی قارچ ها سمی هستند و در هنگام مصرف می توانند برای انسان کشنده باشند، در حالی که برخی دیگر خوراکی هستند و به طور گسترده در آشپزی استفاده می شوند.

سلولز n ( C₆H₁₀O₅ )

مواد ساختمانی دیواره سلولی و فیبرهای گیاهان۔

Added to your cart.