کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

0

خورشیدگرفتگی-کسوف-

خورشیدگرفتگی-کسوف-

هنگامی که خورشید، زمین و ماه در یک خط مستقیم قرارمی گیرند، ماه می تواند تمام یا بخشی از خورشید را بپوشاند۔

جغرافى

کلیدواژه‌ها

solar eclipse, Sun, eclipse, shadow cone, penumbra, umbra, shadow, light phenomenon, sunlight, annular eclipse, Moon, Earth, astronomical object, astronomy, astronomer, geography

موارد مربوط

پرسش‌ها

 • آیا این درست است که ماه در چرخش همزمان با زمین قرار دارد؟
 • آیا این درست است که ما همواره یک طرف ماه را از زمین می بینیم؟
 • آیا این درست است که درهنگام خورشیدگرفتگی ماه قرص خورشید را می پوشاند؟
 • آیا این درست است که درطول یک خورشیدگرفتگی کامل هیچ چیزی از خورشید قابل مشاهده نیست؟
 • آیا این درست است که خورشیدگرفتگی های کامل در هر مکان هر ۱۰ سال یک بار اتفاق می افتند؟
 • آیا این درست است که درطول یک خورشیدگرفتگی حلقوی ماه در نقطه ی حضیض قرار دارد؟
 • موقعیت نسبی خورشید، ماه و زمین در هنگام خورشیدگرفتگی چگونه است؟
 • چه مدت طول می کشد که ماه یه بار به دور زمین بچرخد؟
 • موقعیت نسبی صفحات مداری خورشید، ماه و زمین در هنگام خورشیدگرفتگی چگونه است؟
 • اصطلاح 'چرخش همزمان' به چه چیزی اشاره دارد؟
 • نقطه ی تاریک چيست؟
 • نیم سایه چيست؟
 • چه زمانی می توان یک کسوف کامل را مشاهده کرد؟
 • چه زمانی می توان یک خورشیدگرفتگی جزئی را دید؟
 • چه زمانی می توانیم یک خورشیدگرفتگی حلقوی را ببینیم؟

نماها

موارد مربوط

ماه گرفتگی

ماه گرفتگی هنگامی رخ می دهد که ماه از مخروط سایه زمین عبور می کند۔

سیاره ها ، اندازه ها

سیاره های درونی منظومه شمسی سیارات خاکی هستند در حالیکه سیارات بیرونی غول های گازی هستند۔

فرود بر ماه: ۲۰ ژوئيه ۱۹۶۹

نیل آرمسترانگ، یکی از اعضای خدمه آپولو ۱۱، اولین نفری بود که پا به ماه گذاشت۔

ماموریت آپولو ۱۵-ماه پیما-

این انیمیشن ماه پیمای دو سرنشینی را که در ماموریت آپولوی ۱۵ بکارگرفته شد نشان می دهد۔

Milky Way

The diameter of our galaxy is about 100,000 light years; it contains more than 100 billion stars, one of which is our Sun.

Phases of the Moon

During its orbit around the Earth, the visibility of the Moon's illuminated part constantly changes.

The life-cycle of the Solar System

The formation of the Sun and the planets started with the contraction of a dust cloud about 4.5 billion years ago.

The Moon

The Moon is the Earth's only natural satellite

The Sun

The diameter of the Sun is about 109 times that of the Earth. Most of its mass consists of hydrogen.

The Sun's path above the major circles of latitude

The apparent movement of the Sun is caused by the Earth's rotation around its axis.

Tide

The rise and drop of sea levels caused by the gravitational force of the Moon.

شكل گيري کره زمین و ماه

این انیمیشن نشان می دهد که چگونه زمین و ماه شکل گرفته اند۔

The reflection and refraction of light

A ray of light is reflected or refracted at the boundary of two mediums with different refractive indices.

Added to your cart.