کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

0

خورشیدگرفتگی-کسوف-

خورشیدگرفتگی-کسوف-

هنگامی که خورشید، زمین و ماه در یک خط مستقیم قرارمی گیرند، ماه می تواند تمام یا بخشی از خورشید را بپوشاند۔

جغرافى

کلیدواژه‌ها

solar eclipse, Sun, eclipse, shadow cone, penumbra, umbra, shadow, light phenomenon, sunlight, annular eclipse, Moon, Earth, astronomical object, astronomy, astronomer, geography

موارد مربوط

پرسش‌ها

 • آیا این درست است که ماه در چرخش همزمان با زمین قرار دارد؟
 • آیا این درست است که ما همواره یک طرف ماه را از زمین می بینیم؟
 • آیا این درست است که درهنگام خورشیدگرفتگی ماه قرص خورشید را می پوشاند؟
 • آیا این درست است که درطول یک خورشیدگرفتگی کامل هیچ چیزی از خورشید قابل مشاهده نیست؟
 • آیا این درست است که خورشیدگرفتگی های کامل در هر مکان هر ۱۰ سال یک بار اتفاق می افتند؟
 • آیا این درست است که درطول یک خورشیدگرفتگی حلقوی ماه در نقطه ی حضیض قرار دارد؟
 • موقعیت نسبی خورشید، ماه و زمین در هنگام خورشیدگرفتگی چگونه است؟
 • چه مدت طول می کشد که ماه یه بار به دور زمین بچرخد؟
 • موقعیت نسبی صفحات مداری خورشید، ماه و زمین در هنگام خورشیدگرفتگی چگونه است؟
 • اصطلاح 'چرخش همزمان' به چه چیزی اشاره دارد؟
 • نقطه ی تاریک چيست؟
 • نیم سایه چيست؟
 • چه زمانی می توان یک کسوف کامل را مشاهده کرد؟
 • چه زمانی می توان یک خورشیدگرفتگی جزئی را دید؟
 • چه زمانی می توانیم یک خورشیدگرفتگی حلقوی را ببینیم؟

نماها

موقعیت خورشید ماه و زمین

 • خورشید
 • نور خورشید
 • ماه
 • کره ی زمین

خورشیدگرفتگی یک پدیده ی تماشایی است که با چشم غیر مسلح از زمین قابل مشاهده است۔ خورشیدگرفتگی زمانی اتفاق می افتد که یک شیء آسمانی خط دید بین دو شیء دیگر را قطع کند۔

ماه از دید زمین، به اندازه ی خورشید به نظر می رسد۔ به همین دلیل است که ماه می تواند در یک کسوف کامل قرص خورشید را کاملاً بپوشاند۔ کسوف کامل زمانی اتفاق می افتد که ماه، درهنگام چرخش به دور مدار زمین، با خورشید و زمین در یک راستا و درست بین آنها قرار می گیرد۔ هرماه یک بار ماه از بین خورشید و زمین عبور می کند، اما ما هر بار شاهد یک خورشید گرفتگی نیستیم، زیرا صفحه ی مداری ماه در مقایسه با صفحه ی مداری زمین به دور خورشید کمی انحراف دارد۔

مخروط های سایه

 • خورشید
 • نور خورشید
 • کره ی زمین
 • ماه
 • مدار ماه - ماه در طی ۲۷/۳ روز - در یک مدار بیضوی - دور زمین را یک دور کامل طی می کند۔ برای چرخش حول محور خودش هم همان مقدار زمان لازم است۔ بنابراین، ما همیشه یک سمت ماه را می بینیم۔ این پدیده چرخش همزمان نامیده می شود۔
 • نیم سایه - بخشی از نور خورشید به این منطقه می رسد۔
 • نقطه ی تاریک - منطقه ای که زمین تمام نور مستقیم خورشید را مسدود می کند۔

در طرف پشت به خورشید زمین، یک مخروط سایه وجود دارد۔ این سایه ای است که توسط زمین انداخته شده است۔ ماه هم مخروط سایه دارد۔

گرفتگی کامل

 • خورشید
 • نور خورشید
 • کره ی زمین
 • ماه
 • مدار ماه - ماه در طی ۲۷/۳ روز - در یک مدار بیضوی - دور زمین را یک دور کامل طی می کند۔ برای چرخش حول محور خودش هم همان مقدار زمان لازم است۔ بنابراین، ما همیشه یک سمت ماه را می بینیم۔ این پدیده چرخش همزمان نامیده می شود۔
 • نیم سایه - بخشی از نور خورشید به این منطقه می رسد۔
 • نقطه ی تاریک - منطقه ای که زمین تمام نور مستقیم خورشید را مسدود می کند۔

بعضی اوقات صفحات مداری خورشید، ماه و زمین برهم منطبق می شوند۔ ماه بین زمین و خورشید قراردارد: به این رویداد ماه نو گفته می شود۔ ماه سایه ای روی زمین می اندازد۔ چگونه ما این رویداد را از زمین می بینیم؟ قرص ماه قرص خورشید را می پوشاند۔ به این رویداد خورشید گرفتگی گفته می شود۔ با این وجود، بسته به جایی که در آن هستیم، منظره ی متفاوتی از آن میبینیم۔

درخشش خورشید زمین را روشن می کند تا زمانی که ماه مقداری از نور را بپوشاند۔ هنگامی که این اتفاق می افتد، خورشید از دید ما پنهان می شود، و بخشی یا تمام آن از زمین دیده نمی شود۔ هم ماه و هم کره ی زمین نسبت به خورشید در حرکت هستند و بنابراین سایه در سطح زمین در یک نوار باریک حرکت می کند۔ با مشاهده ی خورشید از این نوار، هنگامی که مخروط سایه ی ماه به سطح زمین می رسد، ما کسوف کامل را تجربه می کنیم۔ خورشید تاریک می شود اما حداکثر تا ۸ دقیقه۔ با این حال، ما می توانیم کروموسفر و تاج خورشید را ببینیم۔ از آنجا که نوار سایه بسیار باریک است، خورشید گرفتگی ها در هر مکان در هر ۳۰۰ سال فقط یک بار اتفاق می افتند۔

گرفتگی جزئی

 • خورشید
 • نور خورشید
 • کره ی زمین
 • ماه
 • مدار ماه - ماه در طی ۲۷/۳ روز - در یک مدار بیضوی - دور زمین را یک دور کامل طی می کند۔ برای چرخش حول محور خودش هم همان مقدار زمان لازم است۔ بنابراین، ما همیشه یک سمت ماه را می بینیم۔ این پدیده چرخش همزمان نامیده می شود۔
 • نیم سایه - بخشی از نور خورشید به این منطقه می رسد۔
 • نقطه ی تاریک - منطقه ای که زمین تمام نور مستقیم خورشید را مسدود می کند۔

هنگامی که ناظر در نیم سایه ی ماه قرار دارد، ماه فقط بخشی از خورشید را می پوشاند، و به همین دلیل به این حالت خورشیدگرفتگی جزئی گفته می شود۔ این پدیده در نوار گسترده ای در حدود ۱۰۰۰ کیلومتر قابل مشاهده است۔ یک خورشیدگرفتگی جزئی را می توان قبل و بعد از یک کسوف کامل مشاهده کرد۔

فاصله ی ماه از زمین به دلیل مدار بیضوی آن همیشه یکسان نیست۔ هنگامی که فاصله ی ماه از زمین بیشتر از حد متوسط است-در نزدیکی نقطه ی اوج-، نوک مخروط سایه ی آن به سطح زمین نمی رسد و ماه کوچکتر از خورشید به نظر می رسد، از این رو خورشید مانند یک حلقه ی درخشان ظاهر می شود که حاشیه ی دور ماه را احاطه کرده است۔ به این حالت خورشیدگرفتگی حلقوی گفته می شود۔

روایت

خورشیدگرفتگی یک پدیده ی تماشایی است که با چشم غیر مسلح از زمین قابل مشاهده است۔ خورشیدگرفتگی زمانی اتفاق می افتد که یک شیء آسمانی خط دید بین دو شیء دیگر را قطع کند۔

ماه از دید زمین، به اندازه ی خورشید به نظر می رسد۔ به همین دلیل است که ماه می تواند در یک کسوف کامل قرص خورشید را کاملاً بپوشاند۔ کسوف کامل زمانی اتفاق می افتد که ماه، درهنگام چرخش به دور مدار زمین، با خورشید و زمین در یک راستا و درست بین آنها قرار می گیرد۔ هرماه یک بار ماه از بین خورشید و زمین عبور می کند، اما ما هر بار شاهد یک خورشید گرفتگی نیستیم، زیرا صفحه ی مداری ماه در مقایسه با صفحه ی مداری زمین به دور خورشید کمی انحراف دارد۔

در طرف پشت به خورشید زمین، یک مخروط سایه وجود دارد۔ این سایه ای است که توسط زمین انداخته شده است۔ ماه هم مخروط سایه دارد۔

بعضی اوقات صفحات مداری خورشید، ماه و زمین برهم منطبق می شوند۔ ماه بین زمین و خورشید قراردارد: به این رویداد ماه نو گفته می شود۔ ماه سایه ای روی زمین می اندازد۔ چگونه ما این رویداد را از زمین می بینیم؟ قرص ماه قرص خورشید را می پوشاند و به این ترتیب خورشید تاریک می شود، اما حداکثر تا ۸ دقیقه۔ با مشاهده ی خورشید از این نوار با عرض ۲۰۰-۱۰۰ کیلومتر، هنگامی که سایه ی ماه درامتداد سطح زمین حرکت می کند، ما کسوف کامل را تجربه می کنیم۔

خورشید گرفتگی ها در هر مکان در هر ۳۰۰ سال فقط یک بار اتفاق می افتند۔ زیرا زاویه ی بین ماه و زمین ۵ درجه است، به همین دلیل بیشتر اوقات مخروط سایه ی ماه به سطح زمین نمی رسد۔

هنگامی که ناظر در نیم سایه ی ماه قرار دارد، ماه فقط بخشی از خورشید را می پوشاند، و به همین دلیل به این حالت خورشیدگرفتگی جزئی گفته می شود۔ این پدیده در نوار گسترده ای در حدود ۱۰۰۰ کیلومتر قابل مشاهده است۔ یک خورشیدگرفتگی جزئی را می توان قبل و بعد از یک کسوف کامل مشاهده کرد۔

موارد مربوط

ماه گرفتگی

ماه گرفتگی هنگامی رخ می دهد که ماه از مخروط سایه زمین عبور می کند

سیاره ها ، اندازه ها

سیاره های درونی منظومه شمسی سیارات خاکی هستند در حالیکه سیارات بیرونی غول های گازی هستند۔

فرود بر ماه: ۲۰ ژوئيه ۱۹۶۹

نیل آرمسترانگ ، یکی از اعضای خدمه آپولو ۱۱ ، اولین نفری بود که پا به ماه گذاشت۔

ماموریت آپولو ۱۵-ماه پیما-

این انیمیشن ماه پیمای دو سرنشینی را که در ماموریت آپولوی ۱۵ بکارگرفته شد نشان می دهد۔

Milky Way

The diameter of our galaxy is about 100,000 light years; it contains more than 100 billion stars, one of which is our Sun.

Phases of the Moon

During its orbit around the Earth, the visibility of the Moon's illuminated part constantly changes.

The life-cycle of the Solar System

The formation of the Sun and the planets started with the contraction of a dust cloud about 4.5 billion years ago.

The Moon

The Moon is the Earth's only natural satellite

The Sun

The diameter of the Sun is about 109 times that of the Earth. Most of its mass consists of hydrogen.

The Sun's path above the major circles of latitude

The apparent movement of the Sun is caused by the Earth's rotation around its axis.

Tide

The rise and drop of sea levels caused by the gravitational force of the Moon.

شكل گيري کره زمین و ماه

این انیمیشن نشان می دهد که چگونه زمین و ماه شکل گرفته اند۔

The reflection and refraction of light

A ray of light is reflected or refracted at the boundary of two mediums with different refractive indices.

Added to your cart.