کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

قاره ها و اقیانوس ها

قاره ها و اقیانوس ها

زمین خشک در سطح زمین به قاره ها تقسیم می شود که توسط اقیانوس ها از هم جدا می شوند۔

جغرافى

کلیدواژه‌ها

continent, dry land, ocean, Earth, Africa, Asia, Australia, Europe, North America, South America, Antarctic, Pacific Ocean, Atlanti-óceán, Indian Ocean, map, world map, Earth globe, sea, World Ocean, geography

موارد مربوط

کره ی زمین

کره ی زمین یک سیاره ی سنگی با پوسته ی جامد است که گاز اکسیژن در جو آن وجود دارد۔

کشورهای اروپایی

کسب اطلاعات در مورد موقعیت جغرافیایی، پایتخت ها و پرچم های کشورهای اروپایی از طریق تمرینات در سه سطح دشواری۔

شكل گيري کره زمین و ماه

این انیمیشن نشان می دهد که چگونه زمین و ماه شکل گرفته اند۔

کشورهای قاره آمریکا

کسب اطلاعات در مورد موقعیت جغرافیایی، پایتخت ها و پرچم های کشورهای آمریکایی از طریق تمرین های موجود در این صحنه سه بعدی (در سه سطح دشواری)۔

کره زمین

کره زمین در نماهای مختلف سه بعدی۔

کشورهای آسیا

کسب اطلاعات در مورد موقعیت جغرافیایی، پایتخت ها و پرچم های کشورهای آسیایی از طریق تمرین هایی با سه سطح دشواری۔

دریاها و خلیج ها

این انیمیشن مهمترین دریاها و خلیج ها را نشان می دهد۔

کشورهای جهان

کسب اطلاعات در مورد موقعیت جغرافیایی، پایتخت ها و پرچم کشورهای جهان از طریق تمرین هایی در سه سطح دشواری۔

کشورهای آفریقا

کسب اطلاعات در مورد موقعیت جغرافیایی، پایتخت ها و پرچم های کشورهای آفریقایی از طریق تمرینات در سه سطح دشواری۔

Continental drift on a geological timescale

The Earth's continents have been in constant motion during the history of the planet.

Interesting geography facts – Physical geography

This animation presents some interesting facts in physical geography.

Interesting geography facts – Social geography

This animation presents some interesting facts in social geography.

توپوگرافی زمین

این انیمیشن بزرگترین کوه ها ، دشت ها ، رودخانه ها ، دریاچه ها و بیابان های زمین را به نمایش می گذارد۔

جریان های اقیانوسی

حامل بزرگ اقیانوس سیستم سیاره ای از جریان های اقیانوس است که تأثیر زیادی در آب و هوای زمین دارد۔

دریاها چگونه سطح زمین را شکل می دهند؟

آب دریا به عنوان یک نیروی خارجی نقش مهمی در شکل دادن به خطوط ساحلی ایفا می کند۔

Darwin's legendary voyage

Darwin's legendary voyage aboard HMS Beagle played a crucial role in the development of the Theory of Evolution.

Legendary medieval empires

Numerous legendary empires were built (and destroyed) in the course of history.

Modern empires

Numerous legendary empires were built (and destroyed) in the course of history.

Seafloor map

The boundaries of tectonic plates can be seen on the seafloor.

The first voyage of James Cook

James Cook's legendary journey around the world proved to be enormously valuable for science.

چرخه آب (متوسط)

آب روی زمین در حالت مداوم تغییر است۔ چرخه آب شامل فرآیندهای مانند تبخیر، بارش، ذوب و انجماد است۔

پناهندگان و مهاجران

این انیمیشن بحران فعلی پناهندگان را از دیدگاههای مختلف ارائه می دهد۔

آب ( H₂O )

آب ترکیبی بسیار پایدار از هیدروژن و اکسیژن است که برای تمام انواع شناخته شده زندگی حیاتی است۔ در طبیعت در حالت مایع، جامد و گاز وجود دارد۔

Geographical discoveries (15th-17th century)

Legendary geographical discoveries at the beginning of the Modern Age had not only redrawn maps, but also had a truly diverse impact.

Legendary ancient empires

Numerous legendary empires were built (and destroyed) in the course of history.

The history of human migration

The migration of large human populations began in Ancient times.

The spread of Homo sapiens on Earth

The 'wise man' originated in Africa and dispersed throughout most of the continents.

Underground waters

Groundwater and aquifers are types of underground waters.

لایه های اقیانوس

خصوصیات فیزیکی و همچنین گیاهان و جانوران اقیانوس با عمق تغییر می کنند۔

Fjord

A fjord is a long, narrow inlet with steep sides, created in a valley carved by glacial activity.

Terms of physical geography

This animation demonstrates the most important relief features, surface waters and their relevant symbols.

The Panama Canal

The Panama Canal is an artificial waterway created to shorten shipping routes between the Pacific Ocean and the Atlantic Ocean.

The Suez Canal

The Suez Canal is an artificial waterway connecting the Red Sea and the Mediterranean Sea.

Added to your cart.