کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

چاه های گرمابی اعماق دریا

چاه های گرمابی اعماق دریا

یک چاه گرمابی یک شکاف در سطح سیاره است که آب گرم شده توسط انرژی زمین گرمایی از آن فوران می کند.

جغرافى

کلیدواژه‌ها

chemosynthetic bacteria, tube worm, yeti crab, symbiosis, volcanic gases, conduit, mineral, oceanic ridge, oceanic crust, volcanic activity, plate tectonics, seabed, tectonic plate, ecosystem, lithosphere, seawater, volcanic, boiling water, chimney, gorge, chemosynthesis, sea, world map, ocean, Atlanti-óceán, nature, animal, geography, Earth globe, biology

موارد مربوط

Tectonic plates

Tectonic plates can move in relation to each other.

لایه های اقیانوس

خصوصیات فیزیکی و همچنین گیاهان و جانوران اقیانوس با عمق تغییر می کنند.

دریاها و خلیج ها

این انیمیشن مهمترین دریاها و خلیج ها را نشان می دهد.

زلزله

زمین لرزه یکی از ویران کننده ترین پدیده های طبیعی است.

Continental drift on a geological timescale

The Earth's continents have been in constant motion during the history of the planet.

Hotspots

Hotspots are areas of the Earth´s crust where magma often rises to the surface and causes volcanic activity.

Seafloor map

The boundaries of tectonic plates can be seen on the seafloor.

Volcanic activity

This animation demonstrates different types of volcanic eruptions

ساختار کره ی زمین – متوسطه –

زمین از چندین لایه کره زمین تشکیل شده است.

قلابچه ماهی

این ماهی عجیب و غریب به نظر می رسد از تله زیست تابی خود برای گرفتن طعمه استفاده می کند. این انیمیشن نحوه عملکرد آن را توضیح می دهد.

Added to your cart.