کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

هیدروژن فلورید ( HF )

هیدروژن فلورید ( HF )

یکی از هالیدهای هیدروژن، ماده ای بسیار خورنده - حتی شیشه را مورد حمله قرار می دهد.

شيمى

کلیدواژه‌ها

hydrogen fluoride, hydrogen halide, molecule, covalent bond, polar, sigma bond, fluorspar, toxic, glass etching, hydrofluoric acid, inorganic chemistry, general chemistry, chemistry

موارد مربوط

مقایسه هالیدهای هیدروژن

اتم ها در هالیدهای هیدروژن، توسط پیوندهای کووالانسی متصل می شوند و مولکول های قطبی تشکیل می دهند.

هیدروژن ( H₂ )

گاز بی رنگ، بی بو، سبک تر از هوا. رایج ترین عنصر شیمیایی در جهان است.

فلوئور ( F₂ )

سبکترین هالوژن ، گاز کم رنگ زرد-سبز ، سمی ، بسیار واکنش پذیر است. معروف ترین ترکیب آن تفلون است.

Added to your cart.