کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

جریان های اقیانوسی

جریان های اقیانوسی

حامل بزرگ اقیانوس سیستم سیاره ای از جریان های اقیانوس است که تأثیر زیادی در آب و هوای زمین دارد۔

جغرافى

کلیدواژه‌ها

ocean currents, World Ocean, sea, ocean, global conveyor belt, , wind, atmospheric circulation, Coriolis effect, flow, flux, polar wind, westerlies, trade wind, salinity, density, hydrosphere, cold, warm, temperature, water cycle, climate, nature, natural environment, geography

موارد مربوط

گردش جوی

تفاوت بین درجه حرارت مناطق قطبی و استوایی باعث گردش جوی می شود که تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله چرخش کره ی زمین قرار دارد۔

El Niño

A periodic climate pattern that occurs across the tropical Pacific Ocean every five years.

دریاها و خلیج ها

این انیمیشن مهمترین دریاها و خلیج ها را نشان می دهد۔

قاره ها و اقیانوس ها

زمین خشک در سطح زمین به قاره ها تقسیم می شود که توسط اقیانوس ها از هم جدا می شوند۔

کوه های یخ

کوه های یخ بلوک هایی از آب شیرین منجمد هستند که در دریا شناورند۔

چرخه آب (متوسط)

آب روی زمین در حالت مداوم تغییر است۔ چرخه آب شامل فرآیندهای مانند تبخیر، بارش، ذوب و انجماد است۔

انواع امواج

امواج در بسیاری از موقعیت های زندگی ما نقش بسیار مهمی دارند۔

دریاها چگونه سطح زمین را شکل می دهند؟

آب دریا به عنوان یک نیروی خارجی نقش مهمی در شکل دادن به خطوط ساحلی ایفا می کند۔

لایه های اقیانوس

خصوصیات فیزیکی و همچنین گیاهان و جانوران اقیانوس با عمق تغییر می کنند۔

آب شیرین کن آب دریا

فرآیند نمک زدایی از آب دریا، آب آشامیدنی را تولید می کند۔

آب ( H₂O )

آب ترکیبی بسیار پایدار از هیدروژن و اکسیژن است که برای تمام انواع شناخته شده زندگی حیاتی است۔ در طبیعت در حالت مایع، جامد و گاز وجود دارد۔

Aeolian landforms on coasts and steppes

Wind, as an external force, plays an important role in shaping coastal areas and steppes.

Arctic tern

The Arctic tern is famous for its long migration route: it flies from the Arctic to the Antarctic and back again each year.

Climate zones

The Earth is divided into geographical and climatic zones, which result in the zonation of vegetation.

Glacier (intermediate)

A glacier is a large body of ice that forms from snow, and is in constant, slow motion.

Layers of forests

The layers of different types of forests may vary.

Local winds

The most important types of local winds are the sea-land breeze, the mountain-valley breeze as well as the downslope winds.

Navigational instruments of the past

Several ingenious instruments have been invented over the centuries to help in navigating the seas.

Seafloor map

The boundaries of tectonic plates can be seen on the seafloor.

The first voyage of James Cook

James Cook's legendary journey around the world proved to be enormously valuable for science.

Tidal power station

Tidal power stations utilise the daily fluctuation of the water level for producing electricity.

Tide

The rise and drop of sea levels caused by the gravitational force of the Moon.

Tsunami

Tsunami waves are very high waves of immense destructive power.

Glaciation

The last Ice Age ended about 13 thousand years ago.

Added to your cart.