کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

0

جنگل زدایی

جنگل زدایی

جنگل زدایی تاثیر منفی روی محیط زیست دارد۔

جغرافى

کلیدواژه‌ها

forest destroying, rainforest, human activity, environmental pollution, burning, erosion, climate change, global warming, environmental damage, environmental problems, environmental protection, industry, agriculture, animal husbandry, biodiversity, contamination, Amazon, Africa, Indonesia, Earth, Earth globe, environment, African oil palm, coffee, cocoa bean, tropics, extinction, extinct, society, human geography, geography, biology

موارد مربوط

اثر گلخانه‌ای

فعالیت‌های انسانی اثر گلخانه‌ای را افزایش می‌دهد و موجب گرمایش جهانی می‌شود۔

Layers of forests

The layers of different types of forests may vary.

Photosynthesis

Plants are capable of converting inorganic substances (carbon dioxide and water) into organic sugar.

چرخه آب (متوسط)

آب روی زمین در حالت مداوم تغییر است۔ چرخه آب شامل فرآیندهای مانند تبخیر، بارش، ذوب و انجماد است۔

چرخه ی کربن

کربن در طی فرایند فتوسنتز به مواد آلی متصل می شود، و در هنگام تنفس، در جو آزاد می شود۔

درخت غول

درخت های غول بزرگترین ارگانیسم های زنده جهان به صورت انبوه هستند۔

کاغذسازی

کاغذ بیش از دوهزارسال پیش اختراع شد۔

Dodo

The dodo is an extinct species of birds that used to be native to the island of Mauritius. It has become the symbol of extinction.

Pollution

Pollution is the detrimental effect of human activity on the natural environment.

Scots pine

One of the most common tree of the pine family, native to Eurasia.

Types of soil (soil profiles)

This animation demonstrates different types of soil.

آلودگی هوا

این انیمیشن منابع اصلی آلودگی هوا را نشان می دهد: آلودگی هوا کشاورزی ، صنعتی و شهری۔

Added to your cart.