کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

0

غدد متصل به اثنی عشر

غدد متصل به اثنی عشر

لوزالمعده و کبد شیره های گوارشی را به داخل اثنی عشر خالی می کنند۔

زيست شناسى

کلیدواژه‌ها

duodenum, bile, pancreatic juice, liver, gallbladder, pancreas, digestion, digestive system, digestive tract, small intestine, gland, digestive enzyme, enzyme, protein digestion, pancreatic amylase, amylase, trypsin, chymotrypsin, lipase, human, anatomy, biology

موارد مربوط

آناتومی روده کوچک

طولانی ترین قسمت دستگاه گوارش، جایی که بیشتر هضم و جذب در آن صورت می گیرد۔

Endocrine system

Glands of the endocrine system secrete hormones into the blood.

آناتومی روده بزرگ

روده بزرگ آخرین بخش دستگاه گوارش ماست۔

آناتومی و عملکردهای کبد

کبد ارگان حیاتی است که نقش مهمی در هضم چربی ها، سم زدایی و سوخت و ساز بدن دارد۔

Enzymes

Enzymes are protein molecules catalysing biochemical reactions. Their activity can be regulated.

Human teeth

Humans have 4 types of teeth: incisors, canines, premolars and molars.

Hypothalamic-pituitary axis

The Hypothalamic-pituitary axis is the regulating centre of our endocrine system.

The adrenal glands

The adrenal glands are responsible for maintaining homeostasis and producing a rapid response in stressful situations.

The upper gastrointestinal tract

During swallowing food travels from the mouth cavity into the stomach.

Thyroid gland

An important endocrine gland producing hormones that affect metabolism and the calcium balance of the body.

صابون

مولکول های اسید چرب شامل یک سر قطبی و یک دم غیر قطبی هستند، بنابراین آن ها برای از بین بردن لکه های چربی مناسب هستند۔

Appendicitis

The inflammation of the vermiform appendix, which is connected to the cecum, requires immediate surgical intervention. The animation shows the cause and...

Added to your cart.