کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

آفتاب پرست محجبه

آفتاب پرست محجبه

آفتاب پرست ها خزندگان با توانایی تغییر رنگ خود هستند.

زيست شناسى

کلیدواژه‌ها

reptiles, chameleon, mimicry, colour change, chromatophore, adaptation, pigment, animal, predator, vertebrates, biology

موارد مربوط

Common European viper

A species of venomous snakes widespread in Europe. Its bite is rarely fatal to humans.

European pond turtle

The animation shows the anatomy of turtles.

Grass snake

A type of snake with a characteristic spot on its neck.

How do geckos' feet adhere to smooth surfaces?

Geckos can walk on walls or even ceilings. The 3D scene explains this ability.

آپاتوسور

دایناسور گیاهخوار با گردن بلند و دارای بدن قوی.

تیرانوسورس رکس (مارمولک ستمگر)

گوشت خواران بزرگ، تقریبا یکی از بهترین شناخته شده ها از دایناسورها.

بی دندان پرنده

یک خزنده بالدار ماقبل تاریخ، شبیه پرندگان. گرچه، هیچ ارتباط مستقیمی بین آن ها وجود ندارد.

Archaeopteryx

The archaeopteryx shows characteristics of both birds and reptiles. It is probably the ancestor of birds.

Edible frog

This animation demonstrates the anatomy of amphibians through the example of a common species of frogs.

Ichthyosaur

Fish-like marine dinosaurs which resembled dolphins; a good example of convergent evolution.

Stegosaurus

A type of prehistoric reptile having bony plates on its back, which aided thermoregulation.

Triceratops

A type of herbivorous dinosaur easily recognisable by its large frill and three horns which lived in the Cretaceous period.

Added to your cart.