کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

فسفر سفید ( P₄ )

فسفر سفید ( P₄ )

یکی از آلوتروپ های فسفر۔

شيمى

کلیدواژه‌ها

white phosphorus, allotropy, homonuclear molecule, molecule, molecular lattice, toxic, fat-soluble, tetrahedron, phosphorus pentoxide, self-igniting, inorganic chemistry, molecular formula, chemistry

موارد مربوط

فسفر قرمز

یکی از آلوتروپ های فسفر۔

فسفر پنتااکسید ( P₂O₅ )

ترکیبی که دود سفید در طول احتراق فسفر تشکیل می دهد۔

تری کلرید فسفر ( PCl₃ )

مایع بی رنگ که در هوای مرطوب دود می کند۔

اسید فسفریک ( H₃PO₄ )

همچنین از آن به عنوان یک افزودنی غذایی، دفع سنگ آهک و ضد زنگ استفاده می شود۔

یون فسفات ( PO₄³⁻ )

یون مرکبی که زمانی که یک مولکول اسید فسفریک پروتون آزاد می کند، تشکیل می شود۔

The phosphorus cycle

The phosphorus cycle describes the movement of phosphorus through the lithosphere, hydrosphere, and biosphere.

Added to your cart.