کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

0

فسفر قرمز

فسفر قرمز

یکی از آلوتروپ های فسفر۔

شيمى

کلیدواژه‌ها

red phosphorus, allotropy, covalent network structure, match, matchstick manufacturing, John Irinyi, inorganic chemistry, chemistry

موارد مربوط

فسفر سفید ( P₄ )

یکی از آلوتروپ های فسفر۔

فسفر پنتااکسید ( P₂O₅ )

ترکیبی که دود سفید در طول احتراق فسفر تشکیل می دهد۔

اسید فسفریک ( H₃PO₄ )

همچنین از آن به عنوان یک افزودنی غذایی، دفع سنگ آهک و ضد زنگ استفاده می شود۔

یون فسفات ( PO₄³⁻ )

یون مرکبی که زمانی که یک مولکول اسید فسفریک پروتون آزاد می کند، تشکیل می شود۔

The phosphorus cycle

The phosphorus cycle describes the movement of phosphorus through the lithosphere, hydrosphere, and biosphere.

تری کلرید فسفر ( PCl₃ )

مایع بی رنگ که در هوای مرطوب دود می کند۔

Added to your cart.