کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

0

فرایندهای انتقال

فرایندهای انتقال

این انیمیشن فرآیندهای انتقال فعال و غیرفعال از طریق غشای سلولی را توضیح می دهد

زيست شناسى

کلیدواژه‌ها

membrane transport, transport, cell membrane, passive transport, active transport, diffusion, channel protein, carrier molecule, symport, antiport, uniport, concentration gradient, ADP, ATP, cytology, biology

موارد مربوط

پرسش‌ها

 • در مورد حامل سدیم - گلوکز کدام صدق می کند؟
 • کدام ذر مورد پمپ سدیم - پتاسیم صحیح است؟
 • چه نوع فرایند انتقالی در انیمیشن نشان داده نمی شود؟
 • چه نوع فرایند انتقالی در انیمیشن نشان داده شده است؟
 • چه نوع حاملی در انیمیشن نشان داده شده است؟
 • چه نوع حاملی در انیمیشن نشان داده نمی شود؟
 • چه چیزی در مورد این سیستم انتقال درست است؟
 • چه چیزی در مورد این سیستم انتقال درست است؟
 • این سیستم انتقال ۔۔۔ را تضمین می کند
 • این سیستم انتقال ۔۔۔ را تضمین می کند
 • چگونه K+ در این سیستم انتقال حمل می شود؟
 • این سیستم انتقال ۔۔۔ را تضمین می کند
 • جذب گلوکز ۔۔۔

نماها

انتقال غیر فعال

 • غلظت بیشتر
 • غلظت کمتر
 • غشای سلولی - دو لایه لیپیدی غشا با یک لایه مرکزی غیر قطبی، که در آن مواد غیر قطبی حل می شوند۔ مولکول های غیر قطبی کوچک ( مانند O₂ ، CO₂ ، استروئیدها ) از طریق غشای لیپیدی منتشر می شوند۔ مولکول های کوچک قطبی ( مانند H₂O ) از طریق منافذ موقت که به علت حرکت حرارتی مولکول های چربی باز می شود عبور می کنند۔

انتقال فعال

 • غلظت بیشتر
 • غلظت کمتر
 • ATP
 • ADP
 • فسفات
 • ناقل (یونی پورتر) - در انتقال یونی پورتر - کاتالیزه تنها یک نوع مولکول حمل می شود۔ انتقال فعال به سمت غلظت بیشتر انجام می شود، که به انرژی نیاز دارد که توسط ATP فراهم می شود۔

انیمیشن

 • غلظت بیشتر
 • غلظت کمتر
 • غشای سلولی - دو لایه لیپیدی غشا با یک لایه مرکزی غیر قطبی، که در آن مواد غیر قطبی حل می شوند۔ مولکول های غیر قطبی کوچک ( مانند O₂ ، CO₂ ، استروئیدها ) از طریق غشای لیپیدی منتشر می شوند۔ مولکول های کوچک قطبی ( مانند H₂O ) از طریق منافذ موقت که به علت حرکت حرارتی مولکول های چربی باز می شود عبور می کنند۔
 • غلظت بیشتر
 • غلظت کمتر
 • مولکول حامل - این ذراتی را انتقال می دهد که در غیر این صورت نمی توانند از طریق غشای دولایه لیپیدی عبور کنند۔ چنین ذراتی شامل مولکول های قطبی، یون ها و مولکول های بزرگ است۔
 • غلظت بیشتر
 • غلظت کمتر
 • لیگاند - مولکول هایی که کانال های یونی را با اتصال به آنها باز می کنند۔ چنین لیگاندهای در سیستم عصبی انتقال دهنده های عصبی هستند۔ آن ها کانال های یونی را باز می کنند و بنابراین خواص الکتریکی غشا را تغییر می دهند۔
 • پروتئین حامل - مولکول های قطبی و یون هایی که در غشای لیپیدی حل نمی شوند، از طریق آن ها عبور می کنند۔ کانال های یونی معمولا قابل باز و بسته شدن هستند۔ وضعیت باز یا بسته کانال های خاص بستگی به پیوند های لیگاندی (مانند هورمون ها، انتقال دهنده های عصبی) و بقیه در خواص الکتریکی غشاء دارد۔ اینها مجرای یونی وابسته به ولتاژ نامیده می شوند، قبلی کانال یونی دریچه-لیگاندی نامیده می شود۔ پتانسیل های عمل در نورون ها بوسیله انواع خاصی از مجرای یونی وابسته به ولتاژ تولید می شود۔
 • غلظت بیشتر
 • غلظت کمتر
 • ATP
 • ADP
 • فسفات
 • ناقل (یونی پورتر) - در انتقال یونی پورتر - کاتالیزه تنها یک نوع مولکول حمل می شود۔ انتقال فعال به سمت غلظت بیشتر انجام می شود، که به انرژی نیاز دارد که توسط ATP فراهم می شود۔
 • ذره ´A´ - حامل فعال آن ها را در یک طرف غشا انباشته می کند۔ سپس یکی از طریق سیمپورتر به صورت غیرفعال عبور می کند و ذرات ´B´ را با خود حمل می کند۔ بنابراین ذره ´B´ بر خلاف شیب غلظت حمل می شود۔
 • ذره ´B´ - یکی از این ذرات از طریق غشا به صورت غیرفعال، برخلاف شیب غلظت حمل می شود۔ به همین دلیل ذره ´A´ نیز باید از طریق سیمپورتر عبور کند که به نوبه خود نیاز به انباشته شدن ذرات ´A´ در یک طرف غشا توسط یک حامل فعال دارد۔
 • ATP
 • ADP
 • فسفات
 • ناقل فعال - این اختلاف غلظت در ذرات ´A´ ایجاد می کند۔ از آنجا که ذرات در یک طرف غشا انباشته شده اند، انتقال نیاز به انرژی دارد که توسط ATP فراهم می شود۔
 • سیمپورتر - این یک ذره ´A´ و ذره ´B´ را به طور همزمان در یک جهت حمل می کند۔ ذرات ´A´ انباشته شده توسط حامل فعال، از طریق سیمپورتر در جهت شیب غلظت حمل می شوند، هر یک ذرات دیگری را با خود حمل می کند که بر خلاف شیب غلظت حمل می شوند۔ بنابراین این انتقال برای حامل فعال برای ایجاد اختلاف غلظت به طور غیر مستقیم نیاز به ATP دارد۔
 • ذره ´A´ - حامل فعال آن ها را در یک طرف غشا انباشته می کند۔ سپس یکی از طریق سیمپورتر به صورت غیرفعال عبور می کند و ذرات ´B´ را با خود حمل می کند۔ بنابراین ذره ´B´ بر خلاف شیب غلظت حمل می شود۔
 • ذره ´B´ - یکی از این ذرات از طریق غشا به صورت غیرفعال، برخلاف شیب غلظت حمل می شود۔ به همین دلیل ذره ´A´ نیز باید از طریق سیمپورتر عبور کند که به نوبه خود نیاز به انباشته شدن ذرات ´A´ در یک طرف غشا توسط یک حامل فعال دارد۔
 • ATP
 • ADP
 • فسفات
 • ناقل فعال - این اختلاف غلظت در ذرات ´A´ ایجاد می کند۔ از آنجا که ذرات در یک طرف غشا انباشته شده اند، انتقال نیاز به انرژی دارد که توسط ATP فراهم می شود۔
 • آنتی پورتر - این یک ذره ´A´ و ذره ´B´ را به طور همزمان در جهت های مخالف حمل می کند۔ ذرات ´A´ انباشته شده توسط حامل فعال، از طریق آنتی پورتر در جهت شیب غلظت حمل می شوند، در حالی که ذرات دیگر در جهت مخالف بر خلاف شیب غلظت حمل می شوند۔ بنابراین این انتقال برای حامل فعال برای ایجاد اختلاف غلظت به طور غیر مستقیم نیاز به ATP دارد۔

روایت

جذب و انتشار مواد خاصی از طریق غشای سلولی اتفاق می افتد۔ دو نوع اساسی این فرآیندها عبارتند از انتقال غیرفعال و انتقال فعال، که آخری نیاز به انرژی دارد۔

در طول انتقال غیرفعال ذرات به سمت غلظت کمتر جریان می یابند که به انرژی نیاز ندارد۔

ساده ترین نوع انتقال غیرفعال، انتشار ساده است۔ ذرات از طریق دو لایه لیپیدی غشا و به واسطه شیب غلظت عبور می کنند۔ لایه مرکزی، غیرقطبی غشا ذرات غیرقطبی را حل می کند۔ بنابراین مولکول های غیرقطبی مانند اکسیژن، دی اکسید کربن و استروئیدها قادر به انتشار ساده می باشند۔ مولکول های کوچک قطبی، مانند آب، ممکن است از طریق غشا، از طریق منافذ موقت که به علت حرکت حرارتی مولکول های لیپید باز می شود، عبور کنند۔

مولکول های حامل اجازه انتقال ذرات را به سمت غلظت کمتر می دهند که در غیر این صورت می تواند (یا نمی تواند به راحتی) از غشای دولایه لیپیدی به دلیل اندازه یا آبدوستی عبور کند۔ این ذرات مولکول های قطبی، یون ها و مولکول های بزرگ هستند۔

غشا همچنین شامل پروتئین های حامل است که می تواند باز یا بسته شود۔ هنگامی که یک لیگاند مناسب متصل می شود، کانال باز می شود۔ این مولکول های قطبی و یون هایی را انتقال می دهد که در غیر این صورت نمی توانند از طریق لایه لیپیدی غشا عبور کنند۔ انتقال از طریق کانال ها سریع تر از ملکول های حامل است اما کمتر انتخابی است۔ کانال های یون نقش مهمی در فعالیت های الکتریکی نورون ها ایفا می کنند۔

فرایندهای انتقال فعال نیاز به انرژی دارند، زیرا برخلاف شیب غلظت حمل می شوند و در یک طرف غشا انباشته می شوند۔ انرژی لازم از طریق شکستن ATP فراهم می شود۔

ساده ترین نوع انتقال فعال یونی پورت است: یونی پورتر یک ذره را به سمت غلظت بیشتر حمل می کند۔ این نیاز به مصرف انرژی یعنی ATP دارد، ATP در هنگام آزاد کردن انرژی به ADP و فسفات تجزیه می شود۔

در طول انتقال فعال ثانویه، ناقل فعال با استفاده از ATP اختلاف غلظت در ذرات ´A´ ، ایجاد می کند۔ ناقل دیگر اجازه می دهد که ذرات ´A´ انباشته از غشا عبور کنند۔ ذرات ´B´ برخلاف شیب غلظت حمل می شوند۔ بنابراین ناقل ذرات ´B´ به طور غیر مستقیم نیازمند ATP است۔ سیمپورترها ذرات ´A´ و ´B´ را در یک جهت انتقال می دهند۔

نوع دیگری از انتقال فعال ثانویه آنتی پورت نامیده می شود۔ در طول این فرآیند، حامل فعال با استفاده از ATP اختلاف غلظت در ذرات ´A´ ، ایجاد می کند۔ آنتی پورتر اجازه می دهد ذرات ´A´ از غشاء در جهت شیب غلظت عبور کنند، در حالی که به ذرات ´B´ اجازه عبور بر خلاف شیب غلظت را می دهند۔ انتقال ذرات ´B´ به طور غیر مستقیم نیازمند ATP است۔ آنتی پورترها ذرات ´A´ و ´B´ را در جهت مخالف انتقال می دهند۔

موارد مربوط

انتقال سیناپسی

نورون ها سیگنال های الکتریکی را از طریق سیناپس های شیمیایی و الکتریکی منتقل می کنند۔

Animal and plant cells, cellular organelles

Eukaryotic cells contain a number of organelles.

Enzymes

Enzymes are protein molecules catalysing biochemical reactions. Their activity can be regulated.

Photosynthesis

Plants are capable of converting inorganic substances (carbon dioxide and water) into organic sugar.

Photosynthesis (basic)

Plants are capable of converting inorganic substances (carbon dioxide and water) into organic sugar.

ساختار پروتئین ها

ساختار و ترتیب زنجیره های پلی پپتیدی بر ساختار فضایی پروتئین تاثیر می گذارد۔

مولکول روغن

تری گلیسریدهای حاوی اسیدهای چرب غیر اشباع در دمای اتاق، مایع هستند۔

مولکول چربی

سه مولکول اسید چرب اشباع شده به یک مولکول گلیسرول متصل است۔

سیستم هدایت الکتریکی قلب

قلب تکانه های الکتریکی لازم برای عملکرد خود را تولید می کند۔ نمایش گرافیکی فعالیت الکتریکی قلب، الکتروکاردیوگرام است۔

آناتومی روده کوچک

طولانی ترین قسمت دستگاه گوارش، جایی که بیشتر هضم و جذب در آن صورت می گیرد۔

ADP ، ATP

ATP منبع اصلی انرژی سلول ها است۔

Added to your cart.