کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

فولرن ( C₆₀ )

یک کریستال آلوتروپ کربن که در اواخر دهه ۱۹۸۰ کشف شد.

شيمى

کلیدواژه‌ها

fullerene molecule, fullerene, carbon allotrope, allotrope, Nobel Prize, chemistry

موارد مربوط

الماس

دگرشکل کریستالی عنصر کربن، سخت ترین ماده شناخته شده است.

شبکه فلزی شش گوشه

فلزات تشکیل دهنده شبکه فلزی شش گوشه انعطاف ناپذیر و مشکل در تراش دادن هستند.

شبکه فلزی مکعبی وجوه مرکز پر

شبکه فلزی مکعبی وجوه مرکز پر این امکان را می دهد تا اتم های فلزی در نزدیکترین موقعیت به هم قرار گیرند.

Platonic solids

This animation demonstrates the five regular three-dimensional (or Platonic) solids, the best known of which is the cube.

سیلیکون

ماده ای بلوری، ماده ای بسیار مهم در صنعت الکترونیک (نیمه رساناها ، مدارهای مجتمع).

Added to your cart.