کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

فنول ( C₆H₅OH )

فنول ( C₆H₅OH )

ساده ترین ترکیبات هیدروکسی آروماتیک.

شيمى

کلیدواژه‌ها

phenol, carbolic acid, hydroxy compound, aromatic hydroxy compound, hydroxyl group, aromatic ring, phenolates, toxic, phenoplast, coal tar, organic chemistry, chemistry

موارد مربوط

پیوند کووالانسی در مولکول های بنزن

در بنزن، پیوندهای سیگما و پای بین اتمهای کربن وجود دارد.

آنیلین ( C₆H₅NH₂ )

ساده ترین آمین آروماتیک. نام علمی آن فنیل آمین است.

بنزن ( C₆H₆ )

بنزن ساده ترین هیدروکربن آروماتیک است.

استایرن (وینیل بنزن) ( C₈H₈ )

مایع بی رنگ با بویی شبیه بنزن. مونومر پلی استایرن.

بنزوئیک اسید ( C₆H₅COOH )

ساده ترین اسیدهای کربوکسیلیک آروماتیک.

تمرین مولکولی V (ترکیبات اوکسو)

تمرینی در مورد گروه ها و ساختار ترکیبات اوکسو.

Added to your cart.