کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

فیبروئین

فیبروئین

فیبروئین یک پروتئین فیبری است که توسط کرم ابریشم دفع می شود۔

شيمى

کلیدواژه‌ها

fibroin, silk, protein, polypeptide, peptide bond, tertiary structure, fibrillar, beta-sheet, ultimate tensile strength, amino acid sequence, silkworm, chemistry, biochemistry, biology

موارد مربوط

Spider silk, spider web

While the density of spider silk is less than that of nylon filaments, its tensile strength is greater than that of steel.

آمینو اسیدها

اسیدهای آمینه مونومرهای پروتئین هستند۔

هموگلوبین

پروتئین حامل اکسیژن در گلبول های قرمز خون ما۔

ساختار پروتئین ها

ساختار و ترتیب زنجیره های پلی پپتیدی بر ساختار فضایی پروتئین تاثیر می گذارد.

ساختار ثانویه پروتئین ها

زنجیره های پلیپپتیدی از اسیدهای آمینه تشکیل شده و می توانند در فرم مارپیچ آلفا یا صفحه بتا ظاهر شوند.

دی ان ای

حامل اطلاعات ژنتیکی در سلولها.

Added to your cart.