کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

دریاها چگونه سطح زمین را شکل می دهند؟

دریاها چگونه سطح زمین را شکل می دهند؟

آب دریا به عنوان یک نیروی خارجی نقش مهمی در شکل دادن به خطوط ساحلی ایفا می کند.

جغرافى

کلیدواژه‌ها

seawater, sea shore, flood tide, tide, ebb tide, wave, coastline, cliff, rock, lagoon, bay, spit, abrasion, sea, ocean, relief features, landform, alluvion, physical geography, geography

موارد مربوط

چرخه آب (متوسط)

آب روی زمین در حالت مداوم تغییر است. چرخه آب شامل فرآیندهای مانند تبخیر، بارش، ذوب و انجماد است.

Terms of physical geography

This animation demonstrates the most important relief features, surface waters and their relevant symbols.

Tide

The rise and drop of sea levels caused by the gravitational force of the Moon.

جریان های اقیانوسی

حامل بزرگ اقیانوس سیستم سیاره ای از جریان های اقیانوس است که تأثیر زیادی در آب و هوای زمین دارد.

رودخانه ها و لندفرم ها

رودخانه ها نقش مهمی در شکل گیری سطح کره ی زمین دارند: آنها باعث ایجاد فرسایش شده و همچنین رسوبات را حمل و ته نشین می کنند.

انواع امواج

امواج در بسیاری از موقعیت های زندگی ما نقش بسیار مهمی دارند.

لندفرم های بادرفتی در بیابان ها

باد به عنوان یک نیروی خارجی نقش مهمی در تشکیل بیابان ها ایفا می کند.

قاره ها و اقیانوس ها

زمین خشک در سطح زمین به قاره ها تقسیم می شود که توسط اقیانوس ها از هم جدا می شوند.

توپوگرافی زمین

این انیمیشن بزرگترین کوه ها ، دشت ها ، رودخانه ها ، دریاچه ها و بیابان های زمین را به نمایش می گذارد.

Aeolian landforms on coasts and steppes

Wind, as an external force, plays an important role in shaping coastal areas and steppes.

Karst region (intermediate)

Karst formations include dolines and dripstones.

Seafloor map

The boundaries of tectonic plates can be seen on the seafloor.

The Zuiderzee Works and the Delta Works (Netherlands)

Remarkable civil engineering works to continue the Netherland's centuries-long fight against the sea.

Tidal power station

Tidal power stations utilise the daily fluctuation of the water level for producing electricity.

Tsunami

Tsunami waves are very high waves of immense destructive power.

Waterfalls

Waterfalls form where a river flows over a steep precipice in its course.

دریاها و خلیج ها

این انیمیشن مهمترین دریاها و خلیج ها را نشان می دهد.

Glacier (intermediate)

A glacier is a large body of ice that forms from snow, and is in constant, slow motion.

Underground waters

Groundwater and aquifers are types of underground waters.

Added to your cart.