کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

کژدم دم پهن

کژدم دم پهن یکی از خطرناکترین کژدم های جهان است.

زيست شناسى

کلیدواژه‌ها

scorpion, Africa, Asia, arachnids, sting, venom, venom gland, dangerous, chelicera, stinger, claw, predator, arthropod, arthropods, animal, biology

موارد مربوط

عنکبوت باغی اروپایی

این انیمیشن آناتومی عنکبوت ها را به واسطه نمونه یک گونه متعارف اروپایی نشان می دهد.

رتیل زانو قرمز مکزیکی

یکی از شناخته شده ترین گونه عنکبوت ها که اغلب به عنوان حیوان خانگی نگهداری می شود. نیش آن برای انسان کشنده نیست.

Bedouin camp

The seminomadic lifestyle of the Bedouin adapted to the climatic and environmental conditions of the desert.

Stag beetle

With the example of the stag beetle we demonstrate how insects' muscles function, how insects fly and how they reproduce.

Added to your cart.