کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

دی کلرید بریلیم ( BeCl₂ )

دی کلرید بریلیم ( BeCl₂ )

در تولید بریلیم و به عنوان یک کاتالیزور مورد استفاده قرار می گیرد.

شيمى

کلیدواژه‌ها

beryllium dichloride, linear molecule, linear, molecular shape, bond angle, beryllium, inorganic chemistry, general chemistry, chemistry

موارد مربوط

مقایسه هالوژن ها

عناصر هالوژن یک گروه در جدول تناوبی هستند که شامل پنج عنصر شیمیایی مرتبط، فلوئور، کلر، برم، ید و استاتین است.

کلرید سدیم ( NaCl )

نمک معمولی یکی از مهمترین ترکیبات سدیم است که برای موجودات زنده ضروری است.

Added to your cart.