کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

گداختن آلومینیوم

گداختن آلومینیوم

گداختن آلومینیوم فرآیندی است که در آن آلومینیوم از آلومینای از طریق الکترولیز استخراج می گردد.

شيمى

کلیدواژه‌ها

aluminium production, aluminium, aluminium smelter, electrolysis, alumina, raw material, cryolite, bauxit, aluminium oxide, reduction, oxidation, anode, cathode, direct current, carbon anode, carbon dioxide, carbon monoxide, red mud, light metal, aluminium foil, manufacture, human geography, industry, chemistry

موارد مربوط

شبکه فلزی شش گوشه

فلزات تشکیل دهنده شبکه فلزی شش گوشه انعطاف ناپذیر و مشکل در تراش دادن هستند.

شبکه فلزی مکعبی وجوه مرکز پر

شبکه فلزی مکعبی وجوه مرکز پر این امکان را می دهد تا اتم های فلزی در نزدیکترین موقعیت به هم قرار گیرند.

باتری سربی - اسیدی

پروسه های الکتروشیمیایی در باتری سربی - اسیدی موجب تولید جریان الکتریکی می شود.

انحلال NaCl

نمک معمولی در آب حل می شود: مولکول های قطبی آب یک غشا در اطراف یون ها تشکیل می دهند.

Open-cast mine

As opposed to underground mines, in open-pit mines the layers covering coal are removed, coal is extracted on the surface.

Underground coal mining

As opposed to opencast mines, in underground mines the layers covering coal are not removed, coal is extracted from mine shafts.

Added to your cart.