کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

گداختن آلومینیوم

گداختن آلومینیوم

گداختن آلومینیوم فرآیندی است که در آن آلومینیوم از آلومینای از طریق الکترولیز استخراج می گردد.

شيمى

کلیدواژه‌ها

aluminium production, aluminium, aluminium smelter, electrolysis, alumina, raw material, cryolite, bauxit, aluminium oxide, reduction, oxidation, anode, cathode, direct current, carbon anode, carbon dioxide, carbon monoxide, red mud, light metal, aluminium foil, manufacture, human geography, industry, chemistry

موارد مربوط

Ferrous metallurgy (intermediate)

Raw iron is produced from iron ore in iron smelters.

شبکه فلزی شش گوشه

فلزات تشکیل دهنده شبکه فلزی شش گوشه انعطاف ناپذیر و مشکل در تراش دادن هستند.

شبکه مکعبی مرکز پر

ساختار کریستالی بسته بندی شده با کمترین فشردگی.

شبکه فلزی مکعبی وجوه مرکز پر

شبکه فلزی مکعبی وجوه مرکز پر این امکان را می دهد تا اتم های فلزی در نزدیکترین موقعیت به هم قرار گیرند.

فلزها

اتم های فلزی ساختار شبکه ای منظم را تشکیل می دهند.

باتری سربی - اسیدی

پروسه های الکتروشیمیایی در باتری سربی - اسیدی موجب تولید جریان الکتریکی می شود.

انحلال NaCl

نمک معمولی در آب حل می شود: مولکول های قطبی آب یک غشا در اطراف یون ها تشکیل می دهند.

Cement production

This 3D scene presents the steps of the cement manufacturing process.

Open-cast mine

As opposed to underground mines, in open-pit mines the layers covering coal are removed, coal is extracted on the surface.

Underground coal mining

As opposed to opencast mines, in underground mines the layers covering coal are not removed, coal is extracted from mine shafts.

Alkaline batteries

In alkaline batteries electric current is generated by electrochemical reactions

Ferrous metallurgy (basic)

Raw iron is produced from iron ore in iron smelters.

Oil refinery

The products of oil refining include diesel oil, petrol and lubricants.

Added to your cart.