کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

بتا دی گلوکز ( C₆H₁₂O₆ )

بتا دی گلوکز ( C₆H₁₂O₆ )

یکی از ایزومرهای فضایی دی گلوکز

شيمى

کلیدواژه‌ها

beta-D-glucose, sugar, carbohydrate, monosaccharide, simple sugar, stereoisomer, hexose, aldose, aldohexose, silver mirror test, axial, equatorial, organic chemistry, chemistry

موارد مربوط

سلوبیوز ( C₁₂H₂₂O₁₁ )

سلولوبیوز واحد ساختاری اساسی سلولز است.

سلولز n ( C₆H₁₀O₅ )

مواد ساختمانی دیواره سلولی و فیبرهای گیاهان.

بسته شدن حلقه گلوکز

انیمیشن فرایند بسته شدن حلقه زنجیره باز گلوکز به آلفا- و بتا-دی-گلوکز را نشان می دهد.

کاغذسازی

کاغذ بیش از دوهزارسال پیش اختراع شد.

دی گلوکز (دکستروز) ( C₆H₁₂O₆ )

منبع اولیه انرژی برای سلول های زنده

آلفا دی گلوکز ( C₆H₁₂O₆ )

آلفا دی گلوکز یکی از ایزومرهای فضایی گلوکز، به ویژه دی گلوکز است.

ساکارز ( C₁₂H₂₂O₁₁ )

ترکیب سفید، قابل حل در آب، شیرین که به نام شکر شناخته شده است.

بتا - D - فروکتوز (قند میوه) ( C₆H₁₂O₆ )

فروکتوز شیرین ترین کربوهیدرات ساده است.

ایزومری شدن نوری

ایزومرهای تصویر آینه ای اشیا و اجسام نامتقارن غیر قابل انطباق هستند.

مالتوز (قند جوانه جو) ( C₁₂H₂₂O₁₁ )

دی ساکاریدی است که با پیوستن دو مولکول آلفا - دی - گلوکز تشکیل شده است.

لاکتوز ( C₁₂H₂₂O₁₁ )

یک نوع شکر یافت شده در شیر پستانداران.

آمیلوز n ( C₆H₁₀O₅ )

یک مولکول مارپیچی متشکل از واحدهای آلفا D - گلوکز. یکی از اجزای اساسی نشاسته است.

تمرین مولکولی VI (کربوهیدرات ها)

تمرین در مورد گروه ها و ساختار مونو ، دی و پلی ساکاریدها.

Added to your cart.